VÅMUR-ROAN villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet er på 375 km² og ligger i Fyresdal, Nissedal og Kviteseid kommuner i Telemark

  • Koordinerende fylkesmann er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Våmur Roan er avgrenset av bl.a. Fyresvatn i vest, Nisser i øst og Vråvatn i nord.

Villreinområdet er naturlig avgrenset av store innsjøer og bebyggelse. Reinen kom til området som utbrytere fra Setesdal Austhei midt på 1980-tallet, og dyra er sterkt preget av den tidligere tamreindrift. Reinen kan derfor i noen tilfeller oppleves som lite sky, men dette varierer. Dyra har naturlig nok blitt mer skye i løpet av perioden det er drevet jakt.

Skog og kupert terreng gir reinen gode muligheter til å gjemme seg vekk. Den opptrer gjerne i små flokker og grupper fra 5 til 30 dyr, men enkeltdyr kan også ofte påtreffes.

 

 

 

nATURGRUNNLAGET

Heiene er kuperte og preget av mye bart grunnfjell. Vegetasjonen domineres av lynghei og furuskog, som for det meste ligger i høydesonen 700 til 800 m.o.h. Reinen beiter ofte nede i skogen. 

Grensa for villreinområdet er satt på kote 700 m.o.h. i nordområdet og kote 600 m.o.h. i sør. Roan (1191 m.o.h.) er høyeste topp i området.  For å få sammenheng i området er også liene ved Napevatn (491 m.o.h.) tatt med. Her er det vesentlig granskog, mens vegetasjonen ellers består av lynghei, myr, gran og furuskog og mye bart fjell. Det er lite lav i området og det antas at reinen om vinteren spiser mye lyng og det som finnes av lav innimellom lyngen og på trærne.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: ca 240

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2015-2019 (pdf)

fagartikler

Kommer

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinLaget

Leder:  Inge Audun Dahle, Dalevegen 183, 3855 Treungen. Tlf: 950 29 662. Epost

Sekretær: Tormod Kraakenes, 3853 Vrådal,
Tlf: 913 42 295. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)