Villrein Langfjella


Forskningsprosjekt

NINA gjennomfører to regionale brukerstyrte forskningsprosjekter på villrein; ”Villrein i Langfjella” og ”Villreinen på Dovrefjell”. I Langfjella består prosjektet av to lokale prosjekter, ett på Hardangervidda og i Nordfjella og ett prosjekt i Setesdal Ryfylkeheiene. Frem til 2011 var også Setesdal Austhei med i et felles prosjekt med Setesdal Ryfylkeheiene. Dette fellesprosjektet ble avsluttet i 2010 og prosjektet som ble startet opp i 2013, som arbeider videre med noen av spørsmålene fra fellesprosjektet, omfatter bare Setesdal Ryfylkeheiene.

Delprosjektene

Les mer om de ulike delprosjektene på de egne prosjektsidene:
Nordfjella
Hardangervidda
Seterdal Ryfylke
Setesdal Austhei

Langfjella

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder. Lengst nord ligger Nordfjella (ca. 3000 km²). Her har forvaltningen et bestandsmål på ca. 2500 dyr. Deretter har vi Hardangervidda på ca 8200 km² og med målsetning om en vinterstamme på 9000 - 10 000 dyr. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Ryfylkeheiene (ca. 5500 km²) og Setesdal Austhei (ca. 2400 km²), med mål om vinterstammer på henholdsvis 1800 og 1000 dyr. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca. 19100 km² eller ca. 55 % av det samla villreinarealet i Norge.


Langfjella har et mangfoldig landskap. Nordfjella har for eksempel et vestlandsk preg med mye høge topper og bratte partier. Hardangervidda er nesten like mangfoldig som de andre områdene til sammen. I vest, og særlig i sør- vest, finner vi høglendte områder der snøen ligger lenge. Sentralt på Hardangervidda er det slettelandskapet som dominerer, mens vi i øst finner tørre områder med utprega lavheier. På vestheia i Setesdalsområdene er det igjen kystlandskapet som dominerer, og som navnet sier; dette er heier, med mye lyng, men med svært lite vinterbeite for villreinen. Vestheia domineres også av mye nedbør, og er på mange vis vårt mest marginale villreinområde. På Austheia domineres landskapet i større grad av skog og reinen her bruker skogslandet både som kalvingsland og sommerbeite.

 

Kontakter:

Faglig ansvarlig: Olav Strand, NINA, epost: olav.strand@nina.no

Sekretariat: Lena Romtveit, NVS Sør, epost: lena.romtveit@villrein.no