Villrein Langfjella


Forskningsprosjekt

NINA gjennomfører to regionale brukerstyrte forskningsprosjekter på villrein; ”Villrein i Langfjella” og ”Villreinen på Dovrefjell”. I Langfjella har prosjektet bestått av flere lokale prosjekter, ett på Hardangervidda og i Nordfjella (2006-2015, 2016-) og tre ulike prosjekter i Setesdalsheiene: Frem til 2011 et fellesprosjekt i Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylkeheiene, fra 2013 til 2018 et prosjekt i Setesdal-Ryfylkeheiene som arbeidet videre med noen av spørsmålene fra fellesprosjektet (2006-2010) og fra 2018 til 2022 et prosjekt i Setesdal-Austhei sammen med Brattefjell-Vindeggen der fokuset er reinens bruk av skogområder.

Delprosjektene

Les mer om de ulike delprosjektene på de egne prosjektsidene:
Hardangervidda
Nordfjella
Seterdal Ryfylke
Setesdal Austhei

Langfjella

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder. Lengst nord ligger Nordfjella (ca. 3000 km²). Her har forvaltningen et bestandsmål på ca. 2500 dyr. Deretter har vi Hardangervidda på ca 8200 km² og med målsetning om en vinterstamme på 9000 - 10 000 dyr. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Ryfylkeheiene (ca. 5500 km²) og Setesdal Austhei (ca. 2400 km²), med mål om vinterstammer på henholdsvis 1800 og 1000 dyr. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca. 19100 km² eller ca. 55 % av det samla villreinarealet i Norge.


Langfjella har et mangfoldig landskap. Nordfjella har for eksempel et vestlandsk preg med mye høge topper og bratte partier. Hardangervidda er nesten like mangfoldig som de andre områdene til sammen. I vest, og særlig i sør- vest, finner vi høglendte områder der snøen ligger lenge. Sentralt på Hardangervidda er det slettelandskapet som dominerer, mens vi i øst finner tørre områder med utprega lavheier. På vestheia i Setesdalsområdene er det igjen kystlandskapet som dominerer, og som navnet sier; dette er heier, med mye lyng, men med svært lite vinterbeite for villreinen. Vestheia domineres også av mye nedbør, og er på mange vis vårt mest marginale villreinområde. På Austheia domineres landskapet i større grad av skog og reinen her bruker skogslandet både som kalvingsland og sommerbeite.

 

Kontakter:

Faglig ansvarlig: Olav Strand, NINA, epost: olav.strand@nina.no

Sekretariat: Lena Romtveit, NVS Sør, epost: lena.romtveit@villrein.no