Villrein og ferdsel i Forollhogna


Ferdselsregistreringer

Sommeren 2014 blir det satt i gang ferdselsregistreringer i Forollhogna. Referat fra oppstartsmøtet som ble avholdt på Tynset 30. januar 2014 kan lastes ned til høyre på sida. Mer informasjon vil komme etterhvert.

Jegerundersøkelse

Siden 2007 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med villreinutvalget i Forollhogna forsøkt å dokumentere vektutviklingen i villreinstammen. Overvåkingsmaterialet viser en betydelig vektnedgang - cirka 20 prosent - hos samtlige kjønns- og aldersgrupper siden 1980.

Det er flere forhold som kan forklare vektnedgangen i Forollhogna, både beiteforhold, selektiv jakt og sekundære effekter av jakt, eksempelvis morløse kalver etter jakt; faktorer alene eller i samvirkning.

I Forollhogna har den lokale forvaltningen og jegerne på systematisk vis samlet detaljerte jaktdata gjennom mange år. Forollhogna er et område som er kjent for å ha ei presis bestandsforvaltning, gode og lange dataserier, høg fellingsprosent og høgtytende dyr i god kondisjon. Forollhogna er også det villreinområdet hvor jegerne er flinkest til å levere inn kjever og vektdata på felte dyr.

For å øke kunnskapen om jaktforvaltningen av villrein har NINA valgt å bruke Forollhogna som studieområde for undersøkelser som fokuserer på jakt og jakteffekter.

I den sammenheng er det to hovedproblemstillinger som skal besvares:

1. Hvilken evne og mulighet har bestandsforvatningen til å regulere veksten i villreinbestandene?

2. Har jakta langsiktige (og utilsikta) effekter på villreinstammene som påvirker dyras vitalitet (slaktevekt og reproduksjonsevne), og kan slike forhold forklare hvorfor dyrene i Forollhogna har gått ned så mye i vekt?