forskning på Villrein og ferdsel i snøhetta, knutshø og Rondane


Forskning på villrein og ferdsel - oppstart

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø tok i 2007 – 2008 initiativ til å få i gang et forskningsprosjekt med kartlegging av villreinens arealbruk i Snøhetta villreinområde ved hjelp av GPS-sendere på villrein. Parallelt med utviklingen av villreinnemndas prosjektforslag behandlet Stortinget i februar – mars 2008 dokument 8:8 (2007 – 2008) med representantforslag om å bevare Snøheimveien på Dovrefjell, der det i innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen bl.a er uttalt: Det bør derfor gjennomføres en kartlegging av villrein, friluftsliv og næringsutvikling basert på ulike scenarier ved tilbakeføringen av Hjerkinnanleggene. En slik kartlegging bør blant annet ta for seg villreinens arealbruk, trekkveier, beite og effekter av inngrep.

Under oppstarten av forskningsprosjektet for Snøhetta villreinområde, ble det uttrykt et sterkt ønske om et større regionalt prosjekt på Dovrefjell som burde dekke flere villreinområder. I 2009 ble prosjektet utvidet til også å omfatte villreinområdene i Knutshø og Rondane.

De tre prosjektene (Snøhetta, Knutshø og Rondane) ble bygd opp etter felles mal, med sterkt fokus på brukerstyring. Hvert prosjekt har vært styrt av ei styringsgruppe bestående av ulike brukerinteresser og lokal- og sentral forvaltning for området.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er faglig ansvarlig for prosjektene, mens Norsk villreinsenter Nord (NVS Nord) er sekretariat.

 

Kontakter

Faglig ansvarlig:
Olav Strand, villrein, NINA, e-post: olav.strand@nina.no
Vegard Gundersen, ferdsel, NINA, e-post: vegard.gundersen@nina.no

Sekretariat:
Ingrid Nerhoel, NVS Nord, e-post: ingrid.nerhoel@villrein.no

 

Gps-merka villreinsimle i Snøhetta villreinområde. Foto: Ingrid Nerhoel, Norsk villreinsenter

Forskning - status

De omtalte forskningprosjektene som ble startet opp i 2008/2009 er nå sluttført. I alle områdene har det blant annet vært GPS-merket villrein og samlet inn ferdselsdata for å få oversikt over hvordan mennesker og villreinen bruker fjellområdene. Resultatene er presentert i fyldige rapporter, der det også er gitt flere forslag til forvaltningstiltak. Hovedrapportene kan du laste ned her, for nærmere omtale av prosjektene og link til andre delrapporter henvises det til prosjektsidene for hvert område:

Snøhetta
Rondane
Knutshø

Det pågår pr. 2016 oppfølgingsprosjekt i alle de tre områdene.

Sluttrapporter

Sluttrapport for  FoU-prosjektet i Snøhetta  villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.

Sluttrapport for FoU-prosjektet i Snøhetta villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.

Sluttrapport for  FoU-prosjektet i Knutshø  villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.

Sluttrapport for FoU-prosjektet i Knutshø villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.

Sluttrapport for  FoU-prosjektet i Rondane  villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.

Sluttrapport for FoU-prosjektet i Rondane villreinområde. Trykk på rapporten for å laste ned.