Villrein i 2030?


Det er viktig for Norge – og en internasjonal forpliktelse – å ta vare på den europeiske villreinen og verdiene den representerer.

Norge har et særskilt ansvar for å ivareta de siste bestander av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa, men villreinens leveområder er under økende press som følge av samfunnets arealbruk og menneskelig ferdsel i og omkring våre fjellområder.

Villrein er ikke bare dyret villrein, men også det brede spekter av økologiske og kulturelle prosesser som vi forbinder med arten som i ti-tusener av år var en nøkkelressurs i europeisk kultur. En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting.

2030.jpg

 

Nasjonale villreinområder og forslag til europeiske villreinregioner

Prosjektet Villrein & Samfunn foreslo å opprette 9 (senere 10) nasjonale villreinområder. I disse områdene foreslås det iverksatt særlige tiltak for å redusere negative effekter av menneskelig arealbruk på villrein, og for å sikre større sammenhengende leveområder for villrein i framtida.

For å understreke det internasjonale ansvaret Norge har, ble det foreslått å opprette 2 europeiske villreinregioner. En ønsker å legge klarere føringer for den framtidige forvaltningen av villreinfjellene, der et mer langsiktig mål kan være å gjenskape større og mer sammenhengende leveområder for villreinen.

Ved å ha fokus på å sikre villreinens leveområder, samt å øke befolkningens bevissthet knyttet til villreinens verdi, er det håp om at sørnorske fjell skal huse levekraftige bestander av Europas ville fjellrein også i framtida.

EspenDenne.jpg

 

Klima- og miljødepartementet nedsatte i juni 2014 en arbeidsgruppe som skulle vurdere etableringen av europeiske villreinregioner. Videre skulle gruppa utforme en strategi for bred verdiskaping innen disse regionene med mål om å skape vekst i reiselivet. Rapporten fra dette arbeidet ble overrekt Statsråden på Hjerkinn i juni 2015. Rapporten kan lastes ned her.

 

Villrein og Samfunn – en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell:

Temaheftet Villrein og Samfunn skisserer fem pilarer som forvaltningen av norske villreinfjell bør stå på i fremtiden:

- Løfte villrein fra "menighet" til samfunn. 
- Sterkere fokus på arealforvaltningen.
- Slutt på "bit for bit"-forvaltningen.
- Større sammenhengende leveområder for villrein.
- Tilrettelegge for bærekraftig verdiskapning.

VillreinOgSamfunn.jpg

Prosjektet Villrein & Samfunn er et bredt anlagt samarbeidsprosjekt om utfordringene i fremtidig villreinforvaltning. Formålet er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som sier noe om hva som bør gjøres for å trygge framtiden for villreinen både som art, opplevelsesverdi og høstingsressurs.

 

Rådgivningsgruppa la fram sin tilrådning i november 2004.