vest-jotunheimen villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på 986 km².

  • Omfatter kommunene Luster og Årdal i Sogn og Fjordane fylke.

Vest–Jotunheim villreinområde avgrenses mot vest og sør av henholdsvis Lusterfjorden og Årdalsfjorden–Øvre Årdal. Fra Øvre Årdal mot Tyin er grensen sammenfallende med Rv. 53 til Tyinvatnet, og derfra sammenfallende med fylkesgrensen mot Oppland til Liabrevatnet. Fra Liabrevatnet går grensen i sørvestlig retning over Liabrekulen til Liaflui. Derfra går grensen i rett linje til Åsete i Fortunsdalen og videre ned Fortunsdalen til Lusterfjorden. I 1993 ble det bestemt at villreinområdet skulle deles i to geografiske soner, med Utla/ Storutladalen som grense mellom dem. Det er til sammen 20 jaktvald innenfor villreinområdet, hvor av 6 ligger innenfor den østlige delen, som ikke har hatt jakt siden 1985.

 

NATURGRUNNLAGET

Grunnfjellsbergarter i Jotundekket dominerer berggrunnen i Vest-Jotunheimen villreinområde. I områdene i vest mot Lustrafjorden er det også sparagmitt og i nordvestlige deler er det innslag av fyllitt. Halvøya mellom Lusterfjorden og Årdalsfjorden er et høyfjellsplatå.

 

Oppe på platået er terrenget kupert, med topper mellom ca. 1000 og 1500 m.o.h. Sentralt i villreinområdet stiger fjelltoppene opp over 2000 m.o.h. i Hurrungene og østover til Raudalstindene og Tyin. Lenger nord i området ved Sognefjell og Nosafjellet, er terrengformasjonene roligere med høyder mellom 1400 og 1600 m.o.h. Skoggrensen varierer fra 800 til 1000 m.o.h. Vegetasjonen er artsfattig og lite kravfull, fordi det meste av området består av kalkfattige bergarter. På skredmateriale i bratte lisider er det steder med frodig vegetasjon på rasmark. Lyng og grashei er mest utbredt. Vest-Jotunheimen er et værhardt område med store klimavariasjoner, både når det gjelder temperatur og nedbør. Området har både kyst- og innlandsklima. Vinterbeitene i Vest-Jotunheimen iser ofte ned og er da lite tilgjengelig som beite. De mest tilgjengelige lavheiene finnes hovedsakelig i Sognefjelltraktene. Det er imidlertid rikelig med gode sommerbeiter.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 400

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

NINA Oppdragsmelding 022 "Villreinbeiter i Indre Sogn - Lærdal-Årdal, Vestjotunheimen og Årdal-Tyin" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Vidar Moen, Bringev. 8, 6885 Årdalstangen.  Tlf: 913 88 642. Epost

Sekretær: Aina-Elise Stokkenes. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)