Utbredelse


Nordlige halvkule

Villrein og caribou finnes opprinnelig bare på den nordlige halvkule. De tilhører samme art men har ulik geografisk utbredelse. Enkelt sagt finner man villrein fra Europa og gjennom Eurasia (Skandinavia, Svalbard, Russland og Kina), mens caribou er utbredt i Nord-Amerika (Canada, Alaska) og på Grønland.

Enkelte av dagens bestander er et resultat av reetablering. I tillegg har det vært satt ut rein blant annet på Sør-Georgia, i Antarktis og på Island. Verdensbestanden er estimert til 3,3–3,9 millioner dyr (Williams & Heard 1986).

UtbredelseLite.jpg

To hovedgrupper

Ut fra levevis kan reinen deles i to hovedgrupper; tundrarein, som stort sett lever nord for barskoggrensa eller i alpine områder, også kalt arktisk rein i visse områder, og skogsrein, som lever i barskogsområder som grenser opp mot tundraen (Reimers 1989). Inndeling i underarter er et omdiskutert tema avhengig om man ser dette i et evolusjonært eller genetisk perspektiv. De fleste forskere er likevel enige om at det i dag finnes syv gjenlevende underarter av rein, men at all rein tilhører samme art.

I Norge forekommer to underarter: tundraformen R. t. tarandus, og Svalbardrein (R. t. platyrhynchus), som kun finnes på Svalbard. Tundraformen finnes også i Russland. Overgangene mellom den ville tundraformen, skogsreinen og tamrein er usikker i disse områdene. Det er uansett tamrein som er den dominerende formen.

I Fennoskandia finnes opprinnelig tundrarein bare i Norge og skogsrein (R. t. fennicus) kun i tre forekomster i Finland (Jordhøy m.fl. 1996). Forskere har også delt Rangifer tarandus inn i lokale underarter til Rangifer t. tarandus, med underarter over hele det nordlige Eurasia.

En underart av rein som levde på Grønland er idag utdødd.

Les mer om temaene i VILLREIN - fjellets nomade av Per Jordhøy og Kjetil Bevanger.

UtbredelseToLite.jpg

Kilder:

Isaksen, K., Syvertsen, P. O., Kooij, J. Van Der & Rinden, H. (RED.) (1998). Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.

Williams, T. M. & Heard, D. C. 1986. World status of wild Rangifer tarandus populations. Rangifer, Special Issue No. 1: 19-28.

Reimers, E. 1989. Villreinens Verden. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 126 s.

Jordhøy, P., Strand, O., Skogland, T., Gaare, E. & Holmstrøm, F. 1996. Oppsummeringsrapport, overvåkingsprogram for hjortevilt - villreindelen 1991-95. NINA Fagrapport 22. 57 s.