Snøhetta


Forskning på villrein og ferdsel – 2009-2013

Forskning på villrein og ferdsel – 2014-2017

I løpet av de siste årene er det gjennomført en rekke FoU-prosjekter som har fokusert på villreinens arealbruk og menneskelig ferdsel. I Snøhetta villreinområde ble det i 2009-2013 gjennomført et tverrfaglig FoU-prosjekt som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Prosjektet hadde et særlig fokus på Hjerkinnplatået og betydningen av Snøheimvegen.

Målsettingen har vært å lage et presist og godt forankret kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger knyttet til infrastruktur, bruk og vern av Dovrefjell– Sunndalsfjella. Det er benyttet et bredt spekter av metoder, inkludert innsamling av GPS-data fra merka villrein, GPS-data som beskriver menneskelig arealbruk, intervjuer, spørreundersøkelser, observasjonsstudier av ferdsel og tellere for å regis­trere bruksintensitet, og det er gjennomført modelleringer, analyser og vurderinger på tvers av de ulike datasettene.

Villreinsimla i Snøhetta har akkurat fått påsatt halsbånd med GPS-sender

Villreinsimla i Snøhetta har akkurat fått påsatt halsbånd med GPS-sender

Ferdselsteller. Sensoren (ikke avbildet) plasseres gjerne i varder eller på stolper.

Ferdselsteller. Sensoren (ikke avbildet) plasseres gjerne i varder eller på stolper.

Dette har gjort forskerne i stand til både å angi mer presist hvilke effekter inngrep, bruk og ferdsel har og har hatt på villreinbestanden i Snøhetta, samtidig som det har gitt grunnlag for å vurdere hva et «godt styresett» av området kan innebære for både villrein og folk. I sluttrapporten konkluderer forskerne med at det ikke finnes enkle løsninger for å oppnå det de betegner som en «robust vinn–vinn-situasjon», men det er samtidig helt avgjørende for høy måloppnåelse og lav konfliktgrad i videre forvaltning av Dovrefjell–Sunndalsfjella.

 

Linker til akutelle rapporter fra FoU-prosjektet 2009-2013:

Sluttrapport fra FoU-prosjektet: Horisont Snøhetta

Reinens arealbruk: Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet

Dovrefjells moralske landskap

Ferdsel i Snøhettaområdet - sluttrapport

Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser

Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 2. Fokusområder og lokaliteter

Sluttrapporten "Horisont Snøhetta"

Sluttrapporten "Horisont Snøhetta"

 

 

Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) fulgte i stor grad anbefalingene fra sluttrapporten «Horisont Snøhetta» da de ga sine tilrådninger til Miljøverndepartementet (nå Klima- og Miljødepartementet) om framtidig driftsregime for Snøheimvegen. Departementet ønsket imidlertid lengre dataserier før de tok endelig beslutning angående Snøheimvegen, og bestemte at forsøksordningen med skyttelbuss til Snøheim skulle videreføres fram til 2017, med samtidig kunnskapsinnhenting på reinens arealbruk og menneskelig ferdsel.

Styringsgruppa så også tidlig nytte av å følge utviklingen i hele Snøhettaområdet videre, slik at forvaltningen kan dokumentere endringer i ferdselsmønster og bruk av området. Det er fortsatt usikkert i hvilken grad skyttelbussregimet inn til Snøheim vil ha ønsket effekt i forhold til trafikk- og ferdselsbelastning i sårbare områder for villrein. Det er også usikkerhet knyttet til utvikling av ferdsel i tilgrensende områder som Stroplsjødalen og i viktige villreinområder på vestsiden av Snøhetta.

I mars 2014 ble det dermed startet opp et 4-årig overvåkningsprosjekt, med omtrent samme organisering som FoU-prosjektet. Styringsgruppa ledes av leder for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune. Hovedmålsettingen er å overvåke arealbruk og trekk for villrein, sett i sammenheng med utvikling av ferdsel og lokalsamfunn i Snøhettaområdet der fokus rettes mot Hjerkinnplatået og med tilgrensende arealer. Videre vil prosjektet vurdere økologiske og samfunns- og bruksmessige effekter av avbøtende tiltak.

«Horisont Snøhetta» gir konkrete anbefalinger og forslag til adaptive prosesser med mål og tiltak i de enkelte fokusområdene (se tabell 5.5.1. s 91). Følgende delmålsettinger skal besvares i oppfølgingsprosjektet:

  • I hvilken grad fungerer skyttelbussregimet i forhold til målsettinger om å bevare villreinens trekk og arealbruk i tidligere Hjerkinn skytefelt?
  • Hvilke effekter har skyttelbussregimet på hvem som bruker området?
  • Hva er effekten av økt tilrettelegging for korte spaserturer og dagsturisme i randsonen, f. eks. Tverrfjellet, og Stroplsjødalen mot Kongsvold og Grønnbakken?
  • Hvordan utvikler ferdselen seg langs triangelet Snøheim – Reinheim – Åmotsdalshytta og i Stroplsjødalen, og i viktige oppholdsområder for villrein vest for Snøhetta?
  • Hvordan er kunnskapen fra «Horisont Snøhetta» overført til forvaltninen, hvordan er kunnskapen tatt i bruk i ulike planprosesser og i hvilken grad vektlegger de involverte aktører det samme kunnskapsgrunnlaget.
  • Hvordan kan man med ulike medier og på en bedre måte formidle kunnskapen fra «Horisont Snøhetta» og overvåkingsprosjektet?

Myndighetene skal ta endelig avgjørelse om Snøheimvegen på bakgrunn av resultatene fra overvåkningsprosjektet i 2017. 

Prosjektbeskrivelse for oppfølgingsprosjektet kan lastes ned her.


Kontakt:

Faglig ansvarlig:
Olav Strand, NINA villrein
Vegard Gundersen, NINA ferdsel
Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning

Sekretær:
Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord, tlf. 99382736