SNØHETTA-KNUTSHØ


Status 2017: Regional plan for Dovrefjellsområdet er vedtatt i de fire fylkeskommunene, med noe avvikende vedtak. Planen ble endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juli 2017.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter

PLANPROGRAM

Last ned planprogrammet

 

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

www.oppland.no/dovrefjell

VEDTATT PLAN

Plankart

Planomtale og konsekvensutredning

Mål og retningslinjer

Kunnskapsgrunnlaget

 

FAGLIGE UTREDNINGER

Jordhøy, P., Strand, O.,  Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg.

Snøhetta og Knutshø villreinområder - 2012 - Arealbrukskart.

Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E., Skorem, J. 2009. Villrein og Ferdsel Seminar, Hjerkinn 21-22 oktober 2009. NVS RAPPORT 2/2009 54 s.

Strand, O., V. S. Gundersen, O., M. Panzacchi, O. Andersen, T. Falldorf, R. Andersen, B. Van Moorter, P. Jordhøy & K. Fangel. Ferdsel i villreinens leveområder. Norsk Institutt for naturforskning. NINA Rapport 551. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. & M. Panzacchi. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Sluttrapport. NINA Rapport 932. 70 s.

Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L. C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O. I. & K. R. Båtstad. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser - NINA Rapport 933. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L. C. & A. J. Mortensen. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter- NINA Rapport 934. 133 s.

Flemsæter, F., Rønningen, K. og Holm, F.E. Dovrefjells moralske landskap. 2013. Bygdeforskning, Rapport 4/2013. 112 s.

Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013.
Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s.

Vistad, O. I. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter –NINA Rapport 441. 42 s. + vedlegg.

Ericsson, B., Arnesen, T & Vorkinn, M. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. ØF-rapport nr. 3/2010.