Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

snøhetta villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på vel 3345 km², fordelt på vel 2100 km² i øst og vel 1200 km² i vest.

  • Omfatter høyfjellområdene innenfor Sunndalsøra-Oppdal-Dombås-Åndalsnes.

  • Omfatter seks kommuner (Lesja, Dovre, Oppdal, Sunndal, Nesset og Rauma) i tre fylker (Oppland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal).

Opprinnelig var fjellreinen i Snøhetta-området del av en større stamme som trakk fritt mellom kystnære sommerbeiter i vest, og rike vinterbeiter langt inne på den skadinaviske halvøy. Med bygging av jernbane, kraftverk og senere bilvei over Dovre, ble villreinen henvist til det som i dag er snøhetta-området (fjellområdet mellom Lesja og Sunndalen).

 

NATURGRUNNLAGET

Store deler av Snøhetta-området ligger i et felt som preges av kaledonsk påvirket grunnfjell. I øst, på strekningen Åmotsdalen-Skamsdalen, er det en overgangssone mot rikere bergarter. Stor variasjon preger fjellandskapet, med slake flyer helt i øst og tiltagende kupert alpint landskap mot vest. Store israndavsetninger fra siste istid preger deler av landskapet og forsterker variasjonen helt utover mot fjellene nær kysten, blant annet med morenerike og frodige agnordaler (sidedaler med retning motsatt hoveddalens).

Klimaet har helt i øst og sørøst et innlandspreg, mens det i vest og nordvest er mer kystpåvirket.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 800 i vest og 2200 i øst

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2014-2018 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 800 "Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet" (pdf)

NINA Rapport 135 "Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Jann Erik Dalum, Tlf: 481 10 993. Epost

Sekretær: Bjørn Sæther, Sunndal Fjellstyre, Boks 57, 6601 Sunndalsøra. Tlf: 414 59 647. Epost

Villreinutvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)