Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

sølnkletten villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet ble etablert i 1970 og har et samlet tellende areal på 1383 km².

  • Omfatter fire kommuner (Rendalen, Stor-Elvdal, Folldal og Alvdal) i Hedmark fylke.

Sølnkletten villreinområde avgrenses av Glomma i Østerdalen i øst, Atnadalføret og elva Atna mot sør, i vest av elva Grimsa og i nord av Folldal med elva Folla. Området har et meget rikt lavdekke og det meste av nedbøren kommer med lavtrykk fra sør og øst. Siden villreinen i stor grad oppholder seg i skogsområder, er stammen vanskelig å overvåke.

Området har relativt slake landformer, og store deler ligger i høydenivået 1100–1200 moh. Store Sølnkletten (1827 moh.) og områdene i sørvest, danner høyereliggende fjellpartier. Disse består hovedsaklig av nedbørfattige, lavdekte områder.

 

NATURGRUNNLAGET

Beiteundersøkelser viser et svært rikt lavdekke og arealmessig ligger vinterbeiteandelen på 51 %. Andelen vår-, sommer- og høstbeiter utgjør totalt 34 %, mens det uproduktive arealet er på 15 %. Geologien i Sølnkletten er svært sammensatt. Bergrunnen består hovedsakelig av sparagmitt som dekker det aller meste av området. Sparagmitten har et varierende innhold av kalk og vegetasjonsmangfold og frodighet varierer også med dette. Mesteparten av sparagmitten ligger på surt jordsmonn og gir liten planteproduksjon.

Området ligger i regnskyggen slik at man får innlandsklima. Det gir lite nedbør og relativt varme somre og kalde vintre. Det meste av nedbøren kommer inn fra sør og øst.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 800

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2014-2018 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 339 "Villreinen i Rondane og Sølnkletten" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Christian P. Mathiesen, Atneosvegen 24, 2476 Atna. Tlf: 915 60 561. Epost

Sekretær: Einy Brænd, Rondeveien 792, 2477 Sollia. Tlf: 468 87 150. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)