Nasjonalt villreinområde i europeisk region sør

setesdal austhei villreinområde


FAKTA

  • Villreinområde siden 1980, med et samlet tellende areal på ca. 2400 km².

  • Området er avgrenset av E 134 over Haukelifjell i nord, Rv. 42 i sør, Rv. 9 gjennom Setesdalen i vest.

  • Omfatter 6 kommuner (Bykle, Valle, Bygland, Vinje, Tokke og Fyresdal) i to fylker (Telemark og Aust-Agder).

Setesdal Austhei har mer innlandsklima enn Setesdal–Ryfylkeheiene. Områdets sesongbeiter er oppsplittet av Rv. 45 mellom Valle og Tokke over Store Bjørnevatn. Nordområdet har mange fjellvidder og dekker 770 km², mens sørområdet har mer skog og dekker cirka 1600 km².

 

NATURGRUNNLAGET

NORUT har laget vegetasjonskartet for Setesdal Austhei, på grunnlag av satellittfoto (se kart). Størsteparten av bestanden på Austheia har vinterbeitene sine i nordområdet, mens kalvingsområder og sommerbeiter ligger i sørområdet. Dyrene krysser Rv. 45 på trekket sitt mellom områdene.

 

Trekkmulighetene er mindre som følge av vei og hyttebebyggelse. Siden flere daler skjærer seg inn i fjellområdet, vil reinen kunne finne snøfrie vårbeiter. I nordområdet er det høyfjellsområder med lav, og tidligere har det vært mye utveksling av dyr med Setesdal Ryfylke.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 1500

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2019-2023 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 694 "Villreinens bruk av Setesdalsheiene" (pdf)

NVS Rapport 6/2010 "Kartlegging av villreins bruk av Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Svein Ekre, Grungedal, 3895 Edland. Tlf: 958 90 310. Epost

Sekretær: Torleif Homme, 4747 Valle. Tlf: 901 01 955. Epost

Villreinutvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)