Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

reinheimen-breheimen villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet het tidligere Ottadalen (skiftet navn i 2014).

  • Området består av en nordlig- og en sørlig del, og har et samlet tellende areal på ca. 4552 km².

  • Omfatter 10 kommuner (Skjåk, Lom, Vågå, Dovre, Lesja, Rauma, Norddal, Stranda, Luster og Stryn i to fylker (Oppland og Møre og Romsdal).

Villreinområdet er det tredje største i Norge og i praksis delt i to; et nord- og et sørområde. Administrativt betraktes områdene som én enhet. Nordområdet som er på vel 3000 km² er blant de få gjenværende villreinområdene med tilnærmet intakt mangfold av naturtyper. Reinen får derfor dekt sine behov i tilstrekkelig omfang fra vest til øst, og her er store villmarksområder med små inngrep og lite forstyrrelser. Sørområdet er omtrent halvparten så stort som nordområdet.

 

NATURGRUNNLAGET

Med unntak av områdene helt øst, består villreinområdet av fattige bergarter, under det vestnorske grunnfjellsområdet. De vestlige områdene er rike på isbreer, og noen av disse går også inn i de mer sentrale deler, som eksempelvis Storbreen på grensen mellom Lesja og Skjåk.

Den store isbrepåvirkningen har dannet en rik kvartærgeologi med mye morene- og løsmasseavsetninger. Løsmassedekket er betydelig bedre i østre og nordøstre områder, og til deles sparsomt i de vestre og sørvestre deler. Det er få innsjøer i området.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 1800-2100 i nordområdet, og 700-800 i sørområdet

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

NINA Rapport 227 "Villreinen i Ottadalsområdet" (pdf)

Villreinutvalget "Reinens områdebruk i Ottadalsområdet" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Jo Trygve Lyngved, 2690 Skjåk. Tlf: 992 40 416. Epost

Sekretær: Knut Granum, 2690 Skjåk. Tlf: 917 95 303. Epost

Villreinutvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)