RAUDAFJELL villreinområde

under oppdatering


FAKTA

  • Norges 24. villreinområde, opprettet i 2019. Villreinområdet har et areal på ca. 546 km².

  • Villrein har gjenopptatt bruken av området de siste 10-15 årene, etter å ha vært mer eller mindre fraværende i flere tiår.

  • Omfatter to kommuner (Voss og Aurland) i Vestland fylke.

Raudafjell ligger mellom Flåmsdalen, Gravhalstunnellen, Raundalen, Vossestrand vest til Langedalen, Nærøydalen, Nærøyfjorden, og Aurlandsfjorden.

Historisk har Raudafjell vært brukt som beiteområde for villrein i tusenvis av år. Det er gjort mange funn av fangstanlegg og dyregraver i området. På 1930-tallet slapp Raudafjell Reinsdyrlag 20 rein i fjellområdet, og flokken vokste til omtrent 200 dyr. Disse ble ikke driftet som "vanlig tamrein", men forvaltet som vill gjennom årlig jakt. Av ulike grunner forsvant dyrene utover på 1960-tallet, og det er først de siste 10-15 årene at villrein igjen har brukt området.

NATURGRUNNLAGET

Raudafjell har en særdeles kupert topografi, med flere topper omkring 1700 m.o.h. I de høyestliggende områdene er det innslag av breer og fonner.

 

Mange mindre dalfører med tilhørende vann og vassdrag skjærer seg dypt inn i fjellområdet og gjør naturen her svært variert. Dette bidrar også til at det er en rik vegetasjonsmosaikk her, med korte avstander mellom ulike beitetyper. Det er imidlertid betydelig innslag av fattige berggrunnselement, slik som anortositt og dette bidrar til stedvis skrint vegetasjonsdekke med mye fjell i dagen.

Ut fra målt årsnedbør i omkringliggende områder er det rimelig å anta at den ligger på ca. 1500 mm i Raudafjell.

Lavalpin vegetasjonssone utgjør de største arealene i Raudafjell, men det er et område med mellomalpin sone i sørøst. Ellers er mellomalpin- og det lille som er av høyalpin sone i den nordlige delen av området. Håland (1994) har i sin høyskoleoppgave beregnet lavdekket i Raudafjell til litt under 10 %. Han fant også at lavdekket (gulskinn og kvitkrull) på greplyngheirabbene i Raudafjell utgjorde ca. 63 %. Tilsvarende er denne i østlige fjellstrøk omkring 70 %.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: ca. 200, men ikke formelt vedtatt

Felte og tillatt felte dyr: opprettet 2019 (kommer etterhvert) 

Detaljerte fellingsresultater: kommer

Tellinger: kontakt villreinutvalget