Villreinområdene


Villreinområder_norsk_uten regioner.png

24 mer eller mindre atskilte villreinområder

De norske villreinstammene forvaltes i dag i 24 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter i Sør-Norge. I tillegg har Norge artsforvaltningsansvaret på Svalbard, inklusive villreinbestanden på øygruppa.

Oppdelingen og avgrensningen på fastlandet skyldes både naturlige forutsetninger, menneskelig infrastruktur og praktiske forvaltningsmessige hensyn. Til sammen teller antall villrein vinterstid ca 25. 000 dyr, der Hardangervidda har den største bestanden med ca. 10. 000 dyr.

Tidligere benyttet trolig villreinen fjellområdene i hele Norge, men som følge av utstrakt jakt og fangst var villreinen ved slutten av attenhundretallet fortrengt til de mest sentrale delene av Langfjella og Dovre/Rondane-regionen i Sør-Norge.

Nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner

Villreinens leveområder i Norge er under økende press som følge av samfunnets arealbruk og menneskelig ferdsel i og omkring våre fjellområder. Gjennom prosjektet “Villrein & Samfunn” kom en bredt sammensatt gruppe av berørte brukerinteresser og forskere med klare tilrådninger om hvordan denne utfordringen kan møtes ved å opprette ti nasjonale villreinområder og to europeiske villreinregioner.

Den nordlige regionen består av villreinområdene Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Knutshø og Forollhogna. Den sørlige regionen består av villreinområdene Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke, Hardangervidda og Nordfjella.