Villreinforskning i Norge


Norsk villreinsenter (NVS) har en viktig rolle som bindeledd mellom kunnskapsprodusentene og brukerne. NVS skal i utgangspunktet ikke være de som produsere kunnskap, men sørge for at kunnskapen tilrettelegges for aktiv bruk.

I forbindelse med en rekke av de store villreinfaglige forskningsprosjektene har NVS en sekretariatsrolle, og det er disse prosjektene som i hovedsak omtales her.

Intensjonen med disse undersidene har altså ikke vært å lage en utfyllende liste og beskrivelse av alle norske prosjekter, men de beskriver noen av de større prosjektene som pågår i Norge per dags dato, og i hovedsak for de prosjektene der NVS har en aktiv rolle.

 

 

Foto: Olav Strand/Norsk institutt for naturforskning

Foto: Olav Strand/Norsk institutt for naturforskning