OM STORYMAP


Storymap, eller kartfortellingshistorie på godt norsk, er et verktøy der man gjennom bruk av bilder, video, linker, tekst og interaktive kart formidler en historie.

En av Norsk Villreinsenters primære arbeidsoppgaver er kunnskapsformidling om villreinen og dens leveområder. Vi skal også være et bindeledd mellom de som produserer kunnskap og de som har bruk for denne kunnskapen.

I 2015 startet vi å utforske nye, digitale måter og formidle kunnskap på. Storymap, som presenteres i denne seksjonen, har mange muligheter i så måte. Her kommer en kort presentasjon av de Storymap'ene vi sålangt har produsert med link til de komplette historiene. Vi håper du som bruker finner stor nytte i disse!

Kraftrevisjoner

Denne historien er utarbeidet i samarbeid med Villreinrådet i Norge og Siri Bøthun Naturforvaltning. Temaet er revisjon av vannkraftkonsesjoner, og forteller om utfordringene, prosessene og oppsummerer kunnskap om det enkelte vassdrag. Et hjelpemiddel for de som etterhvert skal jobbe for å fremme villreinhensyn i revisjonsprosesser.

HARDANGERVIDDA

Temaet i denne historien er fragmentering og arealbruk på Hardangervidda, med bakgrunn i et prosjekt i handlingsprogrammet for regional plan på vidda. Den utarbeidet gjennom et tett samarbeid mellom Norsk Villreinsenter og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Historien gir et tett innblikk i hvordan fragmentering påvirker villreinen på Hardangervidda generelt, og mer spesifikt i visse utvalgte fokusområder. Den forteller også om hvordan naturgitte faktorer gjennom året styrer reinens arealbruk, og den oppsummerer dagens kunnskapsnivå om arealbruk til ulike årstider.