OM kartfortellinger


Kartfortellinger er verktøy der man gjennom bruk av bilder, video, linker, tekst og interaktive kart formidler en historie.

En av Norsk villreinsenters primære arbeidsoppgaver er kunnskapsformidling om villreinen og dens leveområder. Vi skal også være et bindeledd mellom de som produserer kunnskap og de som har bruk for denne kunnskapen.

I 2015 startet vi å utforske nye, digitale måter og formidle kunnskap på. Kartfortellinger, som presenteres i denne seksjonen, har mange muligheter i så måte. Her kommer en kort presentasjon av kartfortellingene vi sålangt har produsert med link til de komplette historiene. Vi håper du som bruker finner stor nytte i disse!

 

Kraftrevisjoner

Denne historien er utarbeidet i samarbeid med Villreinrådet i Norge og Siri Bøthun Naturforvaltning. Temaet er revisjon av vannkraftkonsesjoner, og forteller om utfordringene, prosessene og oppsummerer kunnskap om det enkelte vassdrag. Et hjelpemiddel for de som etterhvert skal jobbe for å fremme villreinhensyn i revisjonsprosesser.

HARDANGERVIDDA

Temaet i denne historien er fragmentering og arealbruk på Hardangervidda, med bakgrunn i et prosjekt i handlingsprogrammet for regional plan på vidda. Den utarbeidet gjennom et tett samarbeid mellom Norsk villreinsenter og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Historien gir et tett innblikk i hvordan fragmentering påvirker villreinen på Hardangervidda generelt, og mer spesifikt i visse utvalgte fokusområder. Den forteller også om hvordan naturgitte faktorer gjennom året styrer reinens arealbruk, og den oppsummerer dagens kunnskapsnivå om arealbruk til ulike årstider.

FOKUSOMRÅDER

"Fokusområder" er geografiske områder med konflikter mellom hensynet til villrein og menneskelig utbygging/aktivitet. Disse områdene er i all hovedsak identifisert gjennom brukerstyrte FoU-prosjekter, og målsetningen er at man gjennom målstyrt/adaptiv forvaltning på sikt kan løse noen av konfliktene. I denne historien forteller vi mer om hva et fokusområde er, hvor de er og hva som er bakgrunn for det enkelte område. Det er identifisert mer enn 80 slike områder i Sør-Norge. På sikt skal det utarbeides detaljerte historier om de enkelte fokusområdene. De villegges ut fortløpende (se under bildet).

RONDANE

Kommer i september 2019

Villreinen i Rondane står overfor betydelige utfordringer knyttet til menneskelige inngrep og aktivitet. I denne interaktive kartfortellingen presenterer Norsk villreinsenter de viktigste forskningsresultatene, samt forslag til fremtidige løsninger. Tidligere var Rondane og Dovrefjell-Sunndalsfjella et stort og sammenhengende leveområde for villrein. Det som tidligere var et område på størrelse med Danmark er i dag delt opp i 6-7 delområder, med lite eller ingen utveksling. Vil man lykkes med å bedre forholdene i fremtiden?