norefjell-REINSJØFJELL villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på 314 km2

  • Villreinområdet ligger i Buskerud fylke og berører deler av kommunene Nes, Flå, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal.

  • Koordinerende fylkesmann er Fylkesmannen i Telemark.

Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein og ligner på dyra i Forollhogna. Norefjell Tamreinlag ble stiftet i 1953, men drifta gikk dårlig, og ble nedlagt i 1968. 30 og 40 dyr unngikk nedslaktning. Noen av grunneierne kjøpte opp restene og dannet Norefjell Reinkompani i 1971. Meningen var å drive jakt og jaktutleie etter modell av Rendalen Reinkompani. Men stammen vokste og skapte konflikter med andre interesser. Nye lovmessige krav om blant annet merking gjorde det også vanskelig å drive tamreindrift som planlagt.

I 1991 avklarte Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet (nå Klima- og Miljødepartementet) at reinen i området kunne forvaltes etter viltlovens bestemmelser. Etter spørreundersøkelse blant berørte grunneiere og forhandlingsrunder ble det bestemt å drive villreinforvaltning i mer tradisjonell forstand (noen særvilkår ble innført). Les mer.

 

 

 

nATURGRUNNLAGET

Villreinområdet omfatter to like store delområder: Gråfjell-Norefjellmassivet i øst, og Reinsjøfjell i vest. Området er delt av veien over Haglebu mellom Eggedal og Bromma i Hallingdal.

Norefjell-Reinsjøfjell preges av småkupert fjellterreng, med tilgrensende skogsområder. Landskapet er preget av Norefjellsmassivet i sørøst, som er et høyfjellsplatå med myke og rolig linjer og godt synlige fjelltopper som stikker opp. Reinsjøfjell ligger stort sett lavere, men har markante topper i sørøst. 

Området har et typisk innlandsklima med kalde vintre og forholdsvis lite nedbør i form av snø. 

Geologien i området er i hovedsak grunnfjell, med en god del kvartsitt i Norefjellsområdet. Det er noe løsmasser, men de høyereliggende områdene er stort sett bart berg. 

Det er bra med både sommer- og vinterbeiter i villreinområdet. Om lag 20 % av området utgjøres av vinterbeite, 10 % er impediment (fjell i dagen) og de resterende 70 % er klassifisert som barmarksbeite.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: ca. 570

Felte og tillatt felte dyr 1992-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

NVS Rapport 17/2016 "Villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell - kunnskapsstatus og arealbruk"

Vurdering av vinterbeitene i Norefjell-Reinsjøfjell

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Tone Besserud, 3359 Eggedal. Tlf: 900 51 104. Epost

Sekretær: Øystein Landsgård, Sentrum 11, 3630 Rødberg, Tlf: 915 22 915. Epost

Post sendes til: Villreinutvalget for Norefjell-Reinsjøfjell, v/Tone Besserud, 3359 Eggedal

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)