Nasjonalt villreinområde i europeisk region sør

NORDFJELLA villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 3000 km², fordelt på to soner; sone 1 og sone 2 (hhv. nord og sør for Rv. 50).

  • Villreinbestanden i sone 1 er sanert pga. skrantesjuke.

  • Omfatter seks kommuner (Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik) i tre fylker (Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane).

Nordfjella er avgrenset av RV. 52 i nord og vassdraget som følger Bergensbanen i sør. RV. 50 (Aurland–Hol), som går gjennom området, skaper en sterk trekkbarriere som deler området i en nordlig og en sørlig delstamme.

 

NATURGRUNNLAGET

Nordfjella har en variert og opprevet topografi, med stort innslag av høyalpint fjellandskap. Hallingskarvet og Reineskarvet er framtredende landskapselementer i dette villreinområdet. De store fjellmassivene består, i likhet med store deler av området, av harde dypbergarter tilhørende det såkalte Jotundekket.

Det næringsfattige grunnfjellet består av granitt og gneis, samt lagbergarter. Over grunnfjellet ligger det rundt Hallingskarvet og Reineskarvet sedimentære
bergarter som gir mer næringsrik vegetasjon.
Betydelige arealer ligger over 1500 moh. og her preges terrenget av spisse egger og topper opp til 1900 moh. I skyggehellingene finner man til dels store breer og snøfonner.


Dype daler og brebunner skjærer seg inn i området
fra vestsiden, mens terrenget flater noe
ut mot øst. Det går et markert klimaskille ved
Geiteryggen og områdene øst og nordøstover
har mer utpreget innlandsklima.

 

Det er mest nedbør vest for strekningen Hardangerjøkulen –Nyhellermagasinet–Borgund. Nedbøren minker markert nedover mot dalførene Flom, Aurland og Lærdal.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme:

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: link

Tellinger: link

Driftsplan Nordfjella sone 2, 2019-2023 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 634 "Villreinens i Nordfjella - status og leveområde" (pdf)

NINA Rapport 703 "Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Sigmund Tveitehagen, Votndalsvegen 388, 3570 Ål. Tlf.: 992 95 152. Epost

Sekretær: Aurland Fjellstyre v/ Harald Skjerdal, 5745 Aurland. Tlf: 478 74 374. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)