NORDFJELLA


Status 2016: Regional plan for Nordfjella ble enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting våren 2014. Vedtakene var i samsvar med styringsgruppas anbefaling. 

I vedtaket fra Fylkestinget i Sogn og Fjordane ble det lagt til et nytt pkt 4; Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.

Handlingsprogram 2015-2018 ble vedtatt i mars/april 2016  i alle tre fylkesting. Nordfjellarådet, etter modell fra Hardangervidda, ble konstituert i august samme år.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter