Nemndene


Villreinnemnda

Villreinnemnda er en offentlig nemnd hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet. Oppnevningen foretas etter forslag fra hver kommune som har villreinareal, om en kvinnelig og en mannlig kandidat innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Nemnda er underlagt direktoratets instruksjonsmyndighet, og nemndas oppgaver er gitt i direktoratets forskrifter.

Gjennom forskriftsendringen ble de tidligere 23 villreinnemndene slått sammen til ni regionale nemnder i 2007. De fleste nemndene har ansvar for forvaltningen av flere villreinområder (se kart og liste på høyre side). Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, samt å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

Oppnevning av villreinnemnder følger kommunevalgperioden, det vil si at representantene i villreinnemndene sitter i fire år. Siste kommunevalg var høsten 2015, og de eksisterende villreinnemndene ble konstituert i februar 2016.

Endringsforskrift om nye villreinnemnder.

Villreinnemndene:

1. Villreinnemnda for Setesdalsområdet
(omfatter Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan)
2. Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
3. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
(omfatter Hardangervidda, Skaulen-Etnefjell og Oksenhalvøya)
4. Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell
5. Villreinnemnda for Sogn og Fjordane
(omfatter Lærdal-Årdal, Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, Førdefjella og Svartebotnen)
6. Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
7. Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
8. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
9. Villreinnemnda for Forollhogna

NB! Tolga kommune fungerer som villreinnemnd for Tolga Østfjell villreinområde.

Villreinnemndene.png