litteratur


NINA Rapport 87 - Turisme i verneområder. Forprosjekt.

NINA Rapport 131 - Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7-prosjektet.

NINA Rapport 412 - Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk.

NINA Rapport 558 - Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet ‐ Gråhø, Nord‐Fron og Sør‐Fron kommunar 2007‐2009.

NINA Rapport 634 - Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde.

NINA Rapport 643 - Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde.

NINA Rapport 694 - Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010.

NINA Rapport 800 - Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde.

NINA Rapport 956 - Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv.

NINA Rapport 1013 - Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014.

NINA Rapport 1019 - Villreinens arealbruk i Knutshø: Resultater fra GPS-undersøkelsene.

NINA Rapport 1121 - Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda.

NINA Rapport 1191 - Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet.

NINA Rapport 1313 - Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning.

NINA Rapport 1331 - Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde.

NINA Temahefte 51 - Horisont Snøhetta.