Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

knutshø villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på 1776 km².

  • Omfatter seks kommuner (Folldal, Alvdal, Tynset, Dovre, Oppdal og Rennebu) i tre fylker (Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland).

Knutshø villreinområde inngår i Rondane – Dovrefjell villreinkompleks. Reinen i Knutshø er en del av en større stamme med opprinnelig fjellrein som hadde tilhold på og rundt Dovrefjell. Villreinområdet grenser mot Snøhettaområdet i vest, Rondane og Sølnkletten i sør og Forollhogna i nordøst.

 

NATURGRUNNLAGET

Geologisk sett ligger Knutshø-området innenfor Trondheimsfeltet, et område med sterkt omdannet, kambrosilurisk skifer. Dette er kalkrikt berg som forvitrer lett og gir et næringsrikt løsmassedekke. Fyllitt, glimmerskifer, svartskifer, amfibolitt, gneis, ulike kalksteiner og kvartssteiner er av de bergartene som finnes i området. Dette gir seg utslag i en mangfoldig og rik vegetasjon, og har gjort Knutshøene kjent i botaniske kretser. Området har store forekomster med lav, og sammen med frodige sommerbeiter gir disse grunnlag for en god villreinstamme. Det er lite impediment i Knutshø (9 %). Området er dominert av runde, vegetasjonskledde fjellformasjoner og vide dalfører. Høyeste fjell er Søndre Knutshø, 1.690 moh. De høyeste partiene ligger i de vestre områdene, mens det er mye flatt og myrlendt mot øst. Dalene har hovedretning nord-sør. Landskapet er preget av avsetninger fra siste istid, og markerte strandlinjer etter bredemte sjøer finnes. 

Tilnærmet kontinentalt klima med lite nedbør, varme somre og kalde vintrer er karakteristisk for området. Tynt snølag over lavbeitene har positiv betydning for reinens vinterbeiter.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 1500

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2013-2017 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 800 "Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet" (pdf)

NINA Rapport 1019 "Villreinens arealbruk i Knutshø" (pdf)

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Narve Hårstad, Fagerhaug, 7340 Oppdal. Tlf:  995 80 816. Epost

Sekretær: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd, Vollan gård, 2512 kvikne. Tlf: 992 74 943. Epost

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)