REGIONALE PLANER


I 2007 ble det satt i gang et femårig program hvor målet var at det i løpet av 2012 skal være utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. Planene vil være et ledd i oppfølgingen av regjeringens samlede politikk for fjellområdene, og omfatter store deler av Sør-Norges fjellområder.

Kartet viser de 10 nasjonale villreinområdene i Norge. I tillegg til de 8 områdene som er markert som europeiske villreinregioner, foreslås område nr 17 Reinheimen-Breheimen og område nr 22 Forollhogna inkludert.

Kartet viser de 10 nasjonale villreinområdene i Norge. I tillegg til de 8 områdene som er markert som europeiske villreinregioner, foreslås område nr 17 Reinheimen-Breheimen og område nr 22 Forollhogna inkludert.

EUROPEISKE VILLREINREGIONER

I utgangspunktet var tanken å opprette to europeiske villreinregioner, hvor 8 av de 10 nasjonale villreinområdene skulle inngå. Den nordlige regioinen skulle bestå av områdene Rondane, Snøhetta, Knutshø og Sølnkletten og region sør av områdene Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella.

Ei arbeidsgruppe la i juni 2015 fram en rapport hvor opprettelsen av europeiske villreinregioner ble vurdert, dette på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Last ned rapporten her: Europeiske villreinregioner - en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet.

I rapporten fremmes følgende anbefalinger:

  • Det bør etableres en bred satsing på «Villreinfjellet» som reiselivsprodukt. Dette blir en viktig del av historien om Norge.
  • Det etableres to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig, som inkluderer de nasjonale villreinområdene og omfatter de berørte kommunene.
  • Det etableres et eget femårig verdiskapingsprogram for reiselivet; Villreinfjellet som verdiskaper. Det sentrale er å utvikle den brede verdiskapingen via prosjekter som benytter villreinen og villreinfjellet som ressurs for reiselivet.
  • Villreinsentrene blir en ressurs i satsingen på reiseliv i de to europeiske villreinregionene.

En formell etablering av de europeiske villreinregionene vil skje i regi av Klima- og Miljødepartementet etter at de regionale planene er vedtatt og vil ikke innebære endringer i de arealbruksstrategiene som er nedfelt i de regionale planene.


De nasjonale villreinområdene er valgt ut fra en helhetsvurdering av områdenes størrelse, kvalitet og betydning som villreinområder, ulike stammers genetiske opphav og historikk, og de særlige mulighetene vi i disse områdene har til å sikre et bredt habitattilbud for villrein i framtiden. De valgte områdene er i hovedtrekk i samsvar med tilrådningene fra rådgivningsgruppa i prosjektet Villrein og Samfunn, jf. omtale i Stortingsmelding nr. 21 (2004 – 2005).

Det er et mål å bevare og tilrettelegge for en best mulig forvaltning av alle villreinområder i landet. Planer som omfatter de samlede bruks- og verneinteressene bør derfor gjennomføres også for de villreinområdene som ikke får status som nasjonale villreinområder. Mijøverndepartementet legger imidlertid til grunn at arbeidet med å sikre villreinens leveområder skal prioriteres i de nasjonale villreinområdene.