Hardangervidda


GPS-merkeprosjektet på villrein på Hardangervidda og i Nordfjella er et brukerstyrt og brukerfinansiert prosjekt. Prosjektet har ei bredt sammensatt referansegruppe med medlemmer fra villreinutvalgene på Hardangervidda og i Nordfjella, villreinnemndene, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, fylkesmennene i hhv. Oslo og Viken, Vestland og Vestfold og Telemark, fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Hordaland, kommunene, Den Norske Turistforening m.fl. Norsk villreinsenter Sør ivaretar sekretærfunksjonen for styringsgruppa og prosjektet.

HardangerviddaOlav.jpg

 Bakgrunn og målsetning

Prosjektet har bakgrunn i et FoU-prosjekt som Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte på oppdrag for Statens vegvesen/Vegdirektoratet. Målet med dette prosjektet var å studere effektene av Rv 7 på villreinen på Hardangervidda. Prosjektet ble sluttrapportert i 2006. Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned her: NINA Rapport 131. “Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet”.

I forbindelse med diskusjonene om ulike driftsalternativer for Rv 7 har en også reist spørsmålet i hvilken grad tuneller på utvalgte strekninger av Rv 7 kan ha en barrierereduserende effekt. Det ble derfor laget en egen utredning som oppsumerer kunnskapen om reinens trekkruter i nærområdene til Rv 7, ulike alternativer for tunellføring og hvilket potensial de ulike alternativene hadde, både som barrierereduserende tiltak, men også i forhold til potensielt å lette vinterdriften av Rv7 på strekninger med særlig mye snø. Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned her: NINA Rapport 106. “Rv 7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein”.


Etter at ”Rv 7”-prosjektet var sluttrapportert ble det tatt et lokalt initiativ av villreinutvalga og villreinnemndene på Hardangervidda og i Nordfjella for å videreføre GPS-merkeprosjektet. Samtidig ble det klart at Statens vegvesen og Vegdirektoratet ønsket å videreføre en overvåking av villreinens bruk av nærområdene til Rv 7 med samme teknologi. Merkeaktiviteten på Hardangervidda ble derfor videreført i regi av Statens vegvesen/Vegdirektoratet, mens èn i Nordfjella har hentet økonomisk støtte til prosjektet fra villreinutvalg og berørte kommuner. Et interimstyre har jobbet med å videreføre prosjektet og med å sikre finansiering for videre drift.

Les mer om Hardangervidda:

Hardangervidda villreinområde
Hardangervidda villreinutval (egen nettside)

Fokusområder på Hardangervidda

Styringsgruppa for Hardangervidda og Nordfjella som ble etablert våren 2009, ble utvidet til en bredere referansegruppe etter videreføringen av prosjektet i 2015. Gruppa har igjennom disse prosjektperiodene pekt på ulike fokusområder for merkeprosjektet:
• Områdene ved veien over Imingfjell og bruken av Lufsjåtangen.
• Bruken av Dagalitangen og betydningen av tangeområdene i tilknytning til Hardangervidda. Her kan du lese mer om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen (pdf)
• Utveksling med andre områder som Nordfjella (over Bergensbanen), Setesdalsheiene (over E 134 på Haukelifjell) og mot Brattefjell-Vindeggen (over fv 37).
• Det har ellers vært fokus på å kartlegge reinens migrasjonssyklus på vidda, samt å følge endringene i lokaliseringen av kalvingsområdene og sommer- og vinterbeiteområdene. Det har i tillegg vært fokus på noen av reguleringseffektene, som vinteråpne elver (Heinelvi og Graveide) og neddemte trekk.

Siden 2013 har villreinforvaltningen opprettet fredningssoner i noen områder på Hardangervidda under jakta. Målet er å se om det kan medføre at reinen vil bruke større areal i jakta, og at en på den måten kan oppnå mer effektiv felling. Innsamlet data fra GPS-merka rein gir viktig informasjon ved evalueringen av dette tiltaket.

NINA oppsummerer mye av resultatene fra Hardangervidda og Nordfjellaprosjektet så langt i NINA Rapport 1121 “Veger og villrein- Oppsummering - overvåking av Rv 7 over Hardangervidda” som kom i 2015.

Da prosjektet ble fornyet i 2015/2016 ble det organisert med flere delprosjekter med egne arbeidsgrupper for hvert:

  1. Overvåking av Rv 7, som er bunnlinja og utgangspunktet for hele prosjektet.

  2. Kraft og anlegg i Nordfjella, som er en egen arbeidsgruppe for Nordfjella og arbeidet med forholda for reinen under revisjonsarbeidene på vasskraftanlegga der.

  3. Ferdsel på Hardangervidda, som er det mest omfattende delprosjektet og som kom i stand etter initiativ fra villreinforvaltingen. Dette arbeidet vil bidra med svært mye ny og viktig informasjon til forvaltningen og brukerne av vidda i tiden fremover. Delprosjektet skal etter planen avsluttes i 2019 og sluttrapporteres i 2020.

  4. Regionale planer og fokusområder, som følger opp arbeidene med disse temaene etter hvert som prosessene og kunnskapsinnhentingen i de andre delprosjektene går fremover.


Mer informasjon fra prosjektet kan du også lese om i årsmeldingene under (pdf):