Hardangervidda


Villreinprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella er et brukerstyrt og brukerfinansiert prosjekt. Prosjektet har ei styringsgruppe med medlemmer fra villreinutvalgene på Hardangervidda og i Nordfjella, villreinnemndene, Statens vegvesen, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Fylkesmannen i Buskerud, kommunene og Jernbaneverket. Norsk villreinsenter Sør ivaretar sekretærfunksjonen for styringsgruppa og prosjektet.

HardangerviddaOlav.jpg

 

Bakgrunn og målsetning

Prosjektet har bakgrunn i et FoU-prosjekt som Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte på oppdrag for Statens Vegvesen/Vegdirektoratet. Målet med dette prosjektet var å studere effektene av Rv7 på villreinen på Hardangervidda. Prosjektet ble sluttrapportert i 2006. Sluttrapporten fra prosjektet kan lastes ned her (NINA Rapport 131, Reinens bruk av Hardangervidda).   

I forbindelse med diskusjonene om ulike driftsalternativer for Rv7 har en også reist spørsmålet i hvilken grad tuneller på utvalgte strekninger av Rv7 kan ha en barrierereduserende effekt. Det ble derfor laget en egen utredning som oppsumerer kunnskapen om reinens trekkruter i nærområdene til Rv7, ulike alternativer for tunellføring og hvilket potensial de ulike alternativene hadde, både som barrierereduserende tiltak, men også i forhold til potensielt å lette vinterdriften av Rv7 på strekninger med særlig mye snø. Sluttrapporen fra prosjektet kan lastes ned her (NINA Rapport 106, Rv7-tunneler på Hardangervidda).

Etter at ”Rv7” prosjektet var sluttrapportert ble det tatt et lokalt initiativ av villreinutvalga og villreinnemdene på Hardangervidda og i Nordfjella for å videreføre GPS-merkeprosjektet. Samtidig ble det klart at Statens Vegvesen Vegdirektoratet ønsket å videreføre en overvåking av villreinens bruk av nærområdene til Rv 7 med samme teknologi. Merkeaktiviteten på Hardangervidda ble derfor videreført i regi av Statens Vegvesen/Vegdirektoratet, mens en i Nordfjella har hentet økonomisk støtte til prosjektet fra villreinutvalg og berørte kommuner. Et interimstyre har jobbet med å videreføre prosjektet og med å sikre finansiering for videre drift.

Les mer om Hardangervidda:

Hardangervidda villreinområde
Hardangervidda Villreinutval (egen nettside)

Fokusområder på Hardangervidda

Styringsgruppa for Hardangervidda og Nordfjella ble etablert våren 2009. Gruppa valgte følgende fokusområder for merkeprosjektet (merket med røde piler på kartet under):

• Områdene ved veien over Imingfjell og bruken av Lufsjåtangen.

• Bruken av Dagalitangen og betydningen av tangeområdene i tilknytning til Vidda.

Her kan du lese mer om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen (pdf)

• Utveksling med andre områder som Nordfjella (over Bergensbanen), Setesdalsheiene (over E-134 på Haukelifjell) og mot Brattefjell-Vindeggen (over Rv 37).

• Det har ellers vært fokus på å kartlegge reinens migrasjonssyklus på Vidda, samt å følge endringene i lokaliseringen av kalvingsområdene og sommer- og vinterbeiteområdene. Det har i tillegg vært fokus på noen av reguleringseffektene, som vinteråpne elver (Heinelvi og Graveide) og neddemte trekk.

I 2013 vedtok villreinforvaltningen å opprette fredningssoner i noen områder på Hardangervidda under jakta. Målet er å gjennomføre dette forsøket i til sammen 5 år, for å se om det kan medføre at reinen vil bruke større areal i jakta, og at en på den måten kan oppnå mer effektiv felling. Innsamlet data fra GPS-merka rein vil gi viktig informasjon ved evaluering av dette forsøket.

I 2013 og 2014 har noen merka dyr Hardangervidda hatt kamera på senderen sin. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NINA og Norsk villreinsenter og både bilder og filmsnutter fra disse kameraene kan oppleves i den nye villreinutstillingen ved Hardangerviddasenteret på Skinnarbu.

NINA kommer med en rapport med resultater blant annet fra Hardangervidda ved utgangen av 2014 eller på nyåret 2015.

Mer informasjon fra prosjektet kan du lese om i årsmeldingene under (pdf):

2009    2010    2011    2012    2013    2014