HARDANGERVIDDA


Status 2016: Den regionale planen for Hardangervidda ble vedtatt i 2011 alle tre fylkesting. Våren 2013 vedtok de tre fylkestingene handlingsprogram, for oppfølging av den regionale planen. Videre ble Hardangerviddarådet etablert i 2013: "Dette skal være en møteplass for de viktigste offentlige aktørene rundt Hardangervidda - for dialog, erfaringsutveksling og felles oppgaver. I Rådet er alle de ni Hardangerviddakommunene og de tre fylkeskommunene representert med sentrale politikere. I tillegg er de tre Fylkesmennene og leder i villreinnemnda medlemmer". Hardangerviddarådet har oppdatert handlingsprogrammet i to runder (2014 og 2015). 

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter