HARDANGERVIDDA


Status februar 2019: Den regionale planen for Hardangervidda ble vedtatt i 2011 i alle tre fylkesting. Våren 2013 vedtok de tre fylkestingene handlingsprogram, for oppfølging av den regionale planen. Hardangerviddarådet har oppdatert handlingsprogrammet i to runder (2014 og 2015).

Den regionale planen for Hardangervidda er nå i en rulleringsfase med planlagt sluttføring vår 2019. Hardangerviddarådet er styringsgruppe for rulleringen. Se nettsiden www.fylkesdelplan-hardangervidda.no for mer informasjon. Planprogram for rulleringen finner du under kartet.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jf. planprogram. Kartarbeid: Norsk villreinsenter

VEDTATT PLAN

Regional plan for Hardangervidda - fylkesdelplan 2011-2025

Plankart

Handlingsprogram 2013-2016 (opprinnelig handlingsprogram)

Handlingsprogram 2017-2020 (revidert handlingsprogram)

 

FAGLIGE UTREDNINGER

Mossing, A. 2018. Villreinkunnskap og regional plan. En gjennomgang av GPS-data i forbindelse med rullering av regional plan på Hardangervidda. NVS Notat 7/2018. 16 s.

Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel, K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. – NINA Rapport 551. 101 s.

Ericsson, B., Arnesen, T & Vorkinn, M. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. ØF-rapport nr. 3/2010.

Mossing, A. og Heggenes, J. 2010. Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda. NVS Rapport 7_2010. 49 s.

Hardangervidda villreinområde - 2009 - Arealbrukskart (leveområde + trekkpiler).

Hardangervidda villreinområde - 2009 - Arealbrukskart (kalvingsområder).

Hardangervidda villreinområde - 2009 - Arealbrukskart (vinterbeite).

Hardangervidda villreinområde - 2009 - Arealbrukskart (sommerbeite).

Vistad, O. I. 2009. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter - NINA Rapport 441. 42 s. + vedlegg.

Jordhøy, P. & Strand, O. 2009. Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. NINA Rapport 412. 77 s. + vedlegg.

Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E., Skorem, J. 2009. Villrein og Ferdsel Seminar, Hjerkinn 21-22 oktober 2009. NVS RAPPORT 2/2009 54 s

 

andre "produkter"

Handlingsprogrammets prosjekt 5: Villreinens arealbruk - mer detaljert kunnskap om villreinens arealbruk presentert som kartfortelling (utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter Sør)