Nasjonalt villreinområde i europeisk region nord

forollhogna villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på 1843,2 km².

  • Avgrenset av Rv 3 i sørvest (Tynset-Ulsberg), E6 i vest (Ulsberg-Berkåk-Støren) og av Rv 30 i øst (Støren-Røros-Tynset).

  • Omfatter seks kommuner (Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Os, Tolga og Tynset) i to fylker (Sør-Trøndelag og Hedmark).

Villreinområdet ligger sentralt plassert nord på Østlandet og i sørområdet av Trøndelag. På vannskillet mellom nord og sør ruver Forollhogna-toppen med sine 1332 høydemetre. Dette er det høyeste fjellet i området, og her har en utsyn over store deler av området. Med unntak av et tyvetall fjelltopper som strekker seg over 1200 meter, ligger storparten av arealet i den lavalpine regionen, fra 800 til 1100 moh. I området er det flere store sjøer og vassdrag. I sør renner vassdragene mot Glåma, i vest mot Orkla og i nord mot Gaula.

 

NATURGRUNNLAGET

Forollhogna skiller seg fra de fleste andre villreinområdene ved manglende innslag av høyalpine områder, og ligger, geologisk sett, i sin helhet innenfor det såkalte Trondheimsfeltet som består av rike kambrosiluriske bergarter. Store løsmasser i form av elvesedimenter og morener dekker mesteparten av området. Den mest utbredte bergarten er kvartsglimmerskifer, som dominerer på det geologiske kartet. Spesielt glimmerskifer inneholder stoffer som plantene trenger, som fosfor, kalium og kalk. Dette er stoffer som forvitrer lett og som frigjør verdifulle næringssalter, som igjen gir god vekst. Frodigheten er stor i fjellbjørkeskogen og i snaufjellet. En kartlegging i 2005–2007 av vegetasjonen og beitene på store utmarksareal i Tynset, Tolga og Os kommuner viste at det knapt finnes maken noe annet sted i Sør-Norge.

Forklaringen er enkel: all kalken i jordsmonnet. Dette gir seg utslag i et balansert sesongbeite for villreinen. Snaufjellet ligger på lavalpint nivå, med mye myr, lyngheier og kratt. Området har en meget høy produktivitet som gir stor variasjon i plante- og dyrelivet. Eksempelvis er rike forekomster av vier et viktig vårbeite for villreinen.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 2000

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: se www.hognareinen.no

Bestandsplan 2012-2016 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 528a "Villreinen i Forollhogna" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Jakob Nordstad, Neby 36, 2500 TYNSET. Tlf: 970 03 854. Epost

Sekretær: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd, Vollan gård, Vollanvegen 221, 2512 Kvikne. Tlf: 992 74 943. Epost

Utvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)