blefjell villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet er Norges nest minste med et samlet tellende areal på 186 km².

  • Omfatter fire kommuner (Rollag, Flesberg, Notodden og Tinn) i Telemark fylke.

  • "Utløper" fra Hardangervidda villreinområde.

Selv om Blefjell i dag er Norges nest minste villreinområde, er det grunn til å anta at området har hatt vekslende trafikk av villrein fra Hardangervidda på samme måte som Brattefjell-Vindeggen. Blefjell betraktes derfor som en del av et tidligere større leveområde for villrein.

 

NATURGRUNNLAGET

Berggrunnen i området er preget av grunnfjell og sure bergarter med granitt, gneis og kvartsitt som de mest utbredte. Jordsmonnet er følgelig skrint og floraen må betraktes som nøysom. Blefjell har en blanding av kontinentalt- og oseanisk klima. Varme og tørre somre er vanlig, men om vinteren kan nedbøren i form av snø være betydelig og den midlere snødybden ligger på 70–80 cm.

Som beiteområde for rein har Blefjell sparsomt med vinterbeite (ca. 5 %), mens vår, sommer- og høstbeitene utgjør rundt 60 % av beiteareal som ble undersøkt av NINA i 1984, og da ble bæreevnen vurdert til ca. 150 vinterdyr. De vanligste vegetasjonstypene i fjellet er blåbærhei og myr (gjengroingsmyr og tilsigsmyr). Det er derfor godt med proteinrike vekstbeiter, mens vinterbeite er minimumsfaktor for villreinbestanden her. I de tilgrensende deler av høyereliggende barskogområder er det innslag av lav, som også utgjør en del av dyrenes vinterbeite.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 150

Felte og tillatt felte dyr 1986-2018: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Bestandsplan 2016-2018 (pdf)

fagartikler

NINA Rapport 978 "Rovvilt og villrein. En kunnskapsstatus med utgangspunkt i Blefjellområdet" (pdf).

NINA Oppdragsmelding 843 "Blefjell - hyttebygging og villrein" (pdf).

 

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leder: Jørn Howlid,1365 Blommenholm. Tlf: 982 39 335. Epost

Sekretær: Halvor G. Garås, 3623 Lampeland. Tlf: 481 48 020. Epost

Utvalgets nettside

villreinjakt 2019

Last ned informasjonsfolder (PDF)