Bestandsforvaltning


Gjennom bestandsforvaltningen skal villreinforvalterne prøve å nå sine mål med tanke på bestandenes sammensetning, vekst og produksjon av et høstingsverdig overskudd.

BestandPerJordhøy.jpg

Uttak av dyr er i dag helt nødvendig for at ikke villreinbestandene skal «vokse» seg ut av matfatet. I mange bygder har jakt vært en tradisjon i ulike perioder fra de første fangstfolkene fram til våre dagers jegere.

Den daglige og praktiske delen av bestandsforvaltningen foretas av villreinutvalget i form av gjennomføring av tellinger og registreringer, utarbeiding av kvoteforslag, bestandsplaner og organisering av jaktutøvelsen.

”Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan utarbeidet av villreinutvalg/grunneiersammenslutning. Bestandsplanen skal som hovedregel omfatte hele villreinområdet, og inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført”.

Villreinnemnda skal altså ha en spesielt viktig rolle i å motivere og stimulere til at det utarbeides gode bestandsplaner innenfor alle villreinområder den har forvaltningsansvar for, og det bør etableres en god dialog mellom nemnda og villreinutvalget også i planutviklingsfasen. Fylkesmennene bør også involveres i denne dialogen, blant annet med tanke på å medvirke til at nasjonale målsettinger blir ivaretatt. Fylkesmennene og Norsk villreinsenter vil også kunne gi råd og veiledning i forbindelse med dette planarbeidet. Les mer om bestandsplanarbeid i veilederen til forskriften.   

Overvåking

Kunnskap om hvordan tilstanden til våre villreinområder utvikler seg er en forutsetning for å vite om vi nærmer oss målet. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt ble startet av Miljødirektoratet (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) i 1991. Programmet finansieres av Miljødirektoratet, organiseres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har som formål å hente inn hjorteviltdata som gir lange tidsserier. I dag er det seks ulike villreinområder på Fastlands-Norge som inngår i dette programmet: Setesdal Ryfylke, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø og Forollhogna. I tillegg overvåkes villreinstammen i Reindalen, Semmeldalen og Colesdalen på Svalbard. Innad i studieområdene utføres det årlig ulike tellinger:

 - Strukturtellinger på høsten for å få tall på alders- og kjønnssammensetning.
 - Kalvetellinger sommerstid som grunnlag for å anslå tilvekst.
 - Minimumstellinger på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelse.

I tillegg utføres kjeveinnsamling for å få informasjon om reinens fysiske kondisjon. Når jakta er over og kjevene er innsamlet, måler forskerne lengden på kjeven. Kjevelengden sier oss noe om hvilke beiteforhold reinen lever under. Generelt er det slik at karrige beiteforhold fører til en kort kjeve, mens rein som har gode beiteforhold utvikler en lengre kjeve. I tillegg til å måle kjevelengde, foretas det en tannsnitting for å finne dyrets alder. På bakgrunn av kjevelengde, dyrets alder og slaktevekt kan en beregne en kondisjonsfaktor for den enkelte rein. Innleverte kjever SKAL være rengjorte (ikke kokte). Se bilder under: 

Kjeve1Denne.jpg
Kjever2Denne.jpg

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) er etablert for å overvåke og dokumentere helsestatus hos elg, hjort, rådyr, moskus og villrein. Dette programmet kom i ordinær drift i 2001 og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Mattilsynet. Driften av HOP er ledet og koordinert av HOP-sekretariatet som er lokalisert ved Seksjon for vilthelse, Veterinærinstituttet, Oslo. I overkant av 60 kommuner er med i dette overvåkingsprogrammet. HOP er bygd opp rundt fire hovedaktiviteter:

1. Sykdomsrapportering
2. Sykdomsdiagnostikk
3. Helseovervåking og -kartlegging gjennom innsamling og undersøkelse av prøvemateriale
4. Forskning relatert til sjukdommer hos hjortevilt og moskus

I alle HOP-kommunene skal kadavre og avliva syke eller skadde hjortedyr følges opp av lokalt viltansvarlig person, og rapporteres videre til HOP.
 

Kilder:

Punsvik, T. & Jaren, V. (2006). Målrettet villreinforvaltning - skjøtsel av bestander og bevaring av leveområder. Tun forlag. 195 s.

www.nina.no
www.vetinst.no