Hjorten frå Møre og Romsdal hadde "atypisk CWD" som er mindre smittsam

Veterinærinstituttet har funne ut at hjorten frå Møre og Romsdal som nyleg fekk påvist skrantesjuke, hadde ein type CWD som er mindre smittsam, meir lik den typen som er funne på dei tre elgane i Trøndelag.


Seniorforskarane Sylvie Benestad og Petter Hopp ved Veterinærinstituttet har i ein artikkel publisert 3. november forklart forskjellane på dei to typane av skrantesjuke som me så langt har fått påvist her i landet. Hjorten frå Gjemnes i Møre og Romsdal som nyleg fekk påvist skrantesjuke, visar seg å ha ein type CWD som liknar den ein har funne hjå dei to elgane i Selbu og elgen i Lierne.
 

To typar skrantesjuke

I fylgje Benestad og Hopp kan CWD-typen som er funne på dei sju villreinane i Nordfjella ikkje skiljast frå den smittsame typen som over tiår har spreidd seg i USA og Canada. Denne blir gjerne kalla klassisk CWD. Av 8700 undersøkte elg – 3800 av desse i Trøndelag – og 4500 hjort som er undersøkte så langt i Noreg, er det påvist tre elgar og éin hjort med diagnosen atypisk CWD. Denne typen manglar ein enno mykje kunnskap om, men prøvene viser at denne typen er forskjellig frå CWD som er funne på villrein i Nordfjella.

Snitt av hjerne fra rein med klassisk CWD til venstre, og snitt av hjerne fra elg med CWD til høyre. Foto Sylvie Benestad/Veterinærinstituttet.

Snitt av hjerne fra rein med klassisk CWD til venstre, og snitt av hjerne fra elg med CWD til høyre. Foto Sylvie Benestad/Veterinærinstituttet.

Det mest karakteristiske er at medan ein hjå villreinane har gjort funn både i hjernen og i lymfeknutane, er det berre i hjernen til elgane og hjorten at ein har påvist CWD. Professor Atle Mysterud ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo understrekar at påvising i lymfeknutane gjev ein indikasjon på at typen er smittsam, medan den andre atypiske varianten kan være ein sporadisk form av prionsykdom og kan ha oppstått utan ytre påverknad, altså ikkje nødvendigvis at individet har blitt smitta utanfrå.
 

Rammar ulikt

Dei tre elgane og hjorten var alle dyr over 13 år, medan den yngste av dei smitta villreinane var tre år. Mysterud fortel at atypiske prionsjukdommar førekjem både hjå menneske og husdyr som sau og storfe med ein låg frekvens.  Så langt ein kjenner til kan dyr som blir ramma, daude utan at smitten blir overført til andre dyr. Viss atypisk CWD er sporadisk, venter ein at det er tilfeldig fordeling av tilfelle i tid og rom. Det var difor ein blei skeptisk i 2016 med to tilfelle hjå elg i Selbu. No har det med eit nytt tilfelle hjå elg i Lierne og hjort i Gjemnes, blitt langt meir spreiing geografisk. Dette er kva ein kan vente seg viss det er sporadisk sjukdom, men det er framleis for tidleg å konkludere sikkert med så få tilfelle, meiner Mysterud. Er det sporadisk sjukdom, burde ein finne tilfelle tilfeldig i heile landet. Ein føresetnad her er likevel at andre forhold som genetikk og aldersfordeling blant dyra er likt, og dette er ikkje kartlagt.
 

Mange hjortedyr blir testa

Klassisk prionsjukdom rammar som oftast yngre individ, heilt ned til eitt år. Men sjukdomen er vanlegast hjå dyr som er to år og eldre og smittar mellom dyr gjennom spytt, urin, avføring og etterbyrd. Sjukdomen spreier seg seint, men sikkert, dersom ein ikkje gjer noko for å stoppe utbreiinga, ifylgje Benestad og Hopp. Dei to forskarane understrekar at mange hjortedyr blir testa no. Og så lenge ein berre finn atypisk CWD på elg og hjort, er det enno framleis håp om å kunne ta vare på friske bestandar av villrein og anna hjortevilt, dersom ein lykkast i å reinske ut det ein veit er klassisk, smittsam CWD. Og håpet er sjølvsagt hjå alle at denne smittsame CWD-typen ikkje er å finne i andre område enn Nordfjella sone 1.
 

Les artikkelen til Benestad og Hopp her.

 

villrein.no - Kjell Bitustøyl

Illustrasjonsbilde. Foto: Peter G. W. Jones.

Illustrasjonsbilde. Foto: Peter G. W. Jones.

Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn

Heidi Vognild og Are Endal Rognes er nå ansatt som naturveiledere ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Heidi Vognild (41) har hovedfag i biologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Heidi jobber for tiden som lærer og er engasjert på flere fronter. Hun er oppvokst i Oppdal og nå bosatt i Lesja, og kjenner dermed godt til både Dovrefjell og villrein.

Are Endal Rognes (29) har mastergrad i naturforvaltning. Are jobber for tiden som miljøkontrollør. Han har erfaring som fjelloppsyn og er interessert i bla. jakt, fiske og friluftsliv. Han kommer fra Støren og er nå bosatt i Oppdal.

Vognild og Rognes ser begge fram til å jobbe med naturformidling knyttet til villrein og fjell til ulike grupper.

Heidi Vognild. Foto: privat

Heidi Vognild. Foto: privat

Are Endal Rognes. Foto: privat

Are Endal Rognes. Foto: privat

Sentrale arbeidsoppgaver for de to naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

 

Naturveilederne vil være operative til våren når veiledningssesongen starter for fullt. De vil ta imot både skoleklasser og andre grupper. Ta kontakt med daglig leder Raymond Sørensen (raymond.sorensen@villrein.no / tlf. 916 23 715), dersom noen ønsker å høre om muligheter for formidlingsopplegg.

 

Vi ønsker Heidi og Are velkommen som naturveiledere ved Norsk villreinsenter og ser fram til samarbeidet!

 

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

79 ønsker jobb som naturveileder ved Villreinsenteret på Hjerkinn

Etter at Norsk villreinsenter lyste ut to nye stillinger som naturveiledere ved Villreinsenteret på Hjerkinn, har det strømmet på med søknader. Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

Totalt kom det inn 79 søknader, hvorav mange med både relevant utdanning og erfaring.

Raymond Sørensen, daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn forteller at den store interessen for stillingene er svært gledelig og at det kom enda flere søknader enn hva han hadde forventet. I tillegg til at dette selvfølgelig er attraktive jobber i seg selv, viser det også at det er blitt populært å jobbe på Hjerkinn. Villreinsenteret har nå jobbet godt i 10 år og det er ingen tvil om at Villreinsenteret er blitt lagt merke til, noe som betaler seg nå når vi søker etter nye folk, konstaterer Sørensen.

Sentrale arbeidsoppgaver for naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Sørensen forventer at ansettelsene blir avklart i oktober.

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

 

Status på skrantesjukekartleggingen

Villreinjakta har nå pågått noen uker, og flere lurer på hva status er for skrantesjukekartleggingen. Over 1200 prøver er så langt testet under villreinjakta 2017. Det er til nå kun funnet to positive tilfeller, der begge er villrein fra Nordfjella sone 1.

Miljødirektoratet har laget en oversikt over prøver tatt i de ulike villreinområdene. Tabellen under viser antall prøver registrert per 7. september 2017.

*Ingen av disse prøvene er registrert i Sett og skutt. Hvilket område prøven kommer fra er derfor antatt basert på hvilken villreinnemnd merkelappen er sendt til. Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas

Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Det jobbes med å tilrettelegge Hjorteviltregisteret sin oversikt over CWD-prøver slik at prøver som jegere har registrert via Sett og skutt også blir inkludert i denne statistikken. Dette vil gi bedre oversikt over kartleggingen i Norge.

Har du levert skrantesjukeprøve, søk opp svaret på prøven med Hjorteviltregisteret sin søkefunksjon.

Trenger du hjelp til å registrere prøven på Sett og skutt, kontakt Naturdata på support@naturdata.no 
eller telefon 74 33 53 10.

Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

 

Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas kari.bjorneraas@miljodir.no

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel

 

Landslinja for natur- og miljø har vært på reinsjakt

Elevane i 1. klasse ved Landslinja for Natur- og miljø ved Rjukan vidaregående skole fekk i haust eit tilbod om reinsjakt i Skarfjell innafor Kalhovd turisthytte. Dette førte til at heile klassa drog til fjells i tre dagar.

Hovudlærar Ane Guro Moen. Foto: Kjell Bitustøyl

Hovudlærar Ane Guro Moen. Foto: Kjell Bitustøyl

Landslinja for Natur-og miljø ved Rjukan vidaregåande skule driv på tredje året. Dei held til på Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu der også Norsk Villreinsenter Sør (NVS) er lokalisert. NVS står for undervisninga på landslinja saman med Høgskolen i Sørøst-Norge. Ane Guro Moen frå Rjukan er leigd inn av Norsk Villreinsenter som lærar for 1. klassingane. Ho er utdanna naturforvaltar med praktisk pedagogikk i tillegg og underviser blant anna i høgfjellsøkologi som er eit viktig fag fyrste året. Ane Guro har nærast vakse opp på fjellet ettersom far hennar i mange år har drive firmaet "Fjellhest" som held til på Kalhovd.

1. klassingane kjem for det meste frå Tinn, medan ein på dei andre trinna har meir blanding, fortel Ane Guro. Ho seier at fjellturen dei nyleg har vore på er ein av to-tre slike turar dei har i løpet av eit skuleår. I år var jakt ein viktig del av opplegget. Og for to år sidan var klassa med på eit liknande opplegg. No fekk dei tilbod frå Tinn kommune om reinsjakt i Skarfjell innafor Kalhovd. Dei var tre lærarar med og klassa blei delt i to grupper, ei gruppe som drog på reinsjakt og ei gruppe som konsentrerte seg om planter, biologi m.m. Overnattinga skjedde i lavvo i nærleiken av Graveidet, ein kjent kryssingsplass for reinen før oppdemminga.

Middagstid. Fra venstre: Jan Erik Larsen (lærer og jeger), Kristin Soldal, Sunniva Rausand, Henrik Engen Ødegård, Truls Grindalen Stang, William Sønstebø, Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen. I midten: friluftslivveileder Jørgen Aamot. Foto: Ane Guro Moen

Middagstid. Fra venstre: Jan Erik Larsen (lærer og jeger), Kristin Soldal, Sunniva Rausand, Henrik Engen Ødegård, Truls Grindalen Stang, William Sønstebø, Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen. I midten: friluftslivveileder Jørgen Aamot. Foto: Ane Guro Moen

Jegerane måtte lenger inn, til Skarfjellhytta. "Men årets jakt blei utan resultat, dyra var lenger vest i år", fortel Ane Guro. Slik er det å vera jeger, også ei erfaring. For to år sidan derimot då blei det felt dyr.

Så fekk dei prøve seg som fiskarar, for ein grunneigar i området hadde gjeve dei lov til det, men heller ikkje dette gav resultat. "Det blei reinsdyrkarbonader me hadde med oss som blei løysinga denne gongen," seier Ane Guro.

Laureen Wakera Mbogoh prøver fiskelykka for første gong. Foto: Ane Guro Moen

Laureen Wakera Mbogoh prøver fiskelykka for første gong. Foto: Ane Guro Moen

Likevel var dette eit opplegg som elevane var svært godt fornøgde med. Dei fekk erfare naturforvaltning i praksis, til dømes at det ikkje berre er å reise ut i naturen og hente heim kjøt og fisk. Dei fekk òg oppleve korleis det er å vera ute i all slags vêr og ikkje minst: Ane Guro legg vekt på at den sosiale sida ved eit slikt opplegg i oppstarten på eit skuleår er svært viktig. Klassa blir sveisa saman på ein annan måte enn gjennom klasseromsundervisninga. "Det at ein søv og har måltida saman ute i naturen, gjer at elevane blir betre kjent med kvarandre, og det er positivt", seier Ane Guro Moen.

Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen nyter solnedgangen ved Graveide (basecampen). Foto: Ane Guro Moen

Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen nyter solnedgangen ved Graveide (basecampen). Foto: Ane Guro Moen

 

villrein.no - Kjell Bitustøyl

Presisering frå Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd ang. saneringsplan for skrantesjuke

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Dei siste nyhende-meldingane i media om utspelet frå villreinnemnda i Nordfjella og Fjellheimen vedrørande den såkalla saneringsplanen for Nordfjella sone 1, er svært ”spissformulerte” og einskilde ting er direkte feil i fylgje sekretæren i villreinnemnda Siri Bøthun. For at folk skal få direkte informasjon publiserer me her ein link til brevet som er sendt Landsbruks- og matdepartementet datert 28. august.

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd etterlyser eit formelt vedtak med tilvising til lovverk om at denne villreinstamma skal takast ut i sin heilskap. Dei viser til at departementet har bedt om adaptivitet – adaptiv tilnærming til planen – det vil seie at ny kunnskap skal kunne påverke avgjerslene undervegs. Villreinnemnda ber difor om at ”det endelege vedtaket om fullstendig stammeavvikling inneheld ei opning for å endre planane dersom ny kunnskap tilseier at avviklinga likevel ikkje vil kunne føre til eit CWD-fritt villreinområde i framtida”. Med dette meiner dei at ein bør vente på testresultata frå andre villreinområde, Nordfjella sone 2, Hardangervidda m.m.

Villreinnemnda viser til at det i pressa har blitt framstilt som om avgjersla om stammeavvikling er endeleg avgjort. Dei etterlyser òg oppfylgjing av Mattilsynet si stadige understreking av ynsket om samarbeid og god dialog med lokale aktørar. Og dei understrekar at dersom det er rett at Landbruksministeren har fatta eit vedtak som er nedfelt i eit dokument, vil dei gjerne ha tilsendt ein kopi av dette dokumentet.

Les heile brevet her.

Nordfjella sett frå området ved Breistølen

Nordfjella sett frå området ved Breistølen