Villreinjakta 2018

Det var en markant nedgang i antall felte rein under høstens jakt. Mye av grunnen kan forklares med lave kvoter i vårt største villreinområde, Hardangervidda, samt at bestanden i Sone 1 i Nordfjella ble skutt ut sist vinter.

Færre felte dyr, betyr mindre kjøtt i norske frysere. Foto: Anders Mossing

Færre felte dyr, betyr mindre kjøtt i norske frysere. Foto: Anders Mossing

Av en kvote på totalt 10575 dyr i Norge, ble det under høstens jakt felt 4156. Det gir en landsdekkende fellingsprosent på drøyt 39 %. Antall felte dyr er nesten 1400 mindre enn under fjorårets jakt, og vi må faktisk tilbake til 2004 for å finne et år med færre felte dyr.

Les også "Nedgang for villreinjakta" (NJFF.no).

I 2018 var antallet fellingstillatelser mer enn halvert i forhold til foregående år, nærmere bestemt 10575 kontra 22694. Hovedgrunnen er nedgangen på Hardangervidda, der det i 2018 ble tildelt 1500 fellingstillatelser, mot 9900 i 2017.

Les mer hos SSB.

Hjorteviltregisteret kan man se nærmere på tallmaterialet, og man kan også søke fram bestemte vald innenfor det enkelte villreinområde, for å se "lokal" utvikling over tid.

villrein.no - Anders Mossing

Minimumsteljing i Snøhetta

Den 1. mars vart det gjennomført minimumsteljing i Snøhetta. Det var gode sporforhold over store deler av området, gnistrande kaldt, vindstille og sol.

Gode sporforhold ved Snøhetta. Foto: Heidi Vognild

Gode sporforhold ved Snøhetta. Foto: Heidi Vognild

Flokkane vart fotografert frå helikopter av Arne Johs. Mortensen, SNO. Tommy Sønsterud, Lesja fjellstyre, og Ingolf Røtvei, Oppdal bygdealmenning, var med for å finne reinen.

I Snøhetta vest vart det funne 814 rein. Dette var ei vellykka teljing, og over forventa ut frå bestandsmålet på vestområdet som er på 800 dyr.

I Snøhetta aust vart det berre funne 1483 dyr. Villreinutvalet kategoriserer dette som mislykka, og ønsker å få til ei ny teljing når ver og føre tillèt det. Sjølv om forholda var gode i Lesja og Dovre, var det vanskelegare lenger nord  og retning Oppdal, skriv dei på si Facebook-side.

Det var ein ledig plass i helikopteret, og som nytilsett naturveiledar var det ei stor oppleving å få vera med på teljing.

 

Villrein.no - Heidi Vognild

Villreinforum Rondane-Sølnkletten er etablert

Leder for det nyoppretta villreinforumet for Rondane-Sølnkletten, Jan Olav Solstad, har sendt ut denne pressemeldinga:

Bilde fra første møte i Villreinforumet (fra venstre): Hans Bondal, leder av Rondane Sør Villreinutvalg, Asgeir Murvold, sekretær for Sølnkletten villreinområde, Jørund Båtstad, leder av Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Edgar Enge, nestleder av Rondane Sør Villreinutvalg, Per Erik Sannes, sekretær for Villreinutvalget for Rondane Nord, Jan Olav Solstad, nestleder i Villreinutvalget for Rondane Nord

Bilde fra første møte i Villreinforumet (fra venstre): Hans Bondal, leder av Rondane Sør Villreinutvalg, Asgeir Murvold, sekretær for Sølnkletten villreinområde, Jørund Båtstad, leder av Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, Edgar Enge, nestleder av Rondane Sør Villreinutvalg, Per Erik Sannes, sekretær for Villreinutvalget for Rondane Nord, Jan Olav Solstad, nestleder i Villreinutvalget for Rondane Nord

Villreinforum Rondane-Sølnkletten er etablert

Sølnkletten Villreinområde, Villreinutvalget for Rondane Nord, Rondane Sør Villreinutvalg og Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten etablerer nå samarbeidsorganet «Villreinforum Rondane-Sølnkletten». 

Villreinforvaltningen er fragmentert. Det er mange forvaltningsorganer med ulike roller og virkemidler. Samordningen varierer, men potensialet for bedre samordning er stort. Villreinnemnda og de tre utvalgene ser nå nytten av et tettere samarbeid for å diskutere felles utfordringer og tiltak. 

Forumet har som mål å arbeide mer utadretta og bidra til en god dialog mellom villreininteressene og andre aktører. Det understrekes at villreinforumet ikke er et nytt forvaltningsorgan; forvaltningsoppgavene vil bli ivaretatt av de fire samarbeidspartene på samme måte som i dag.  

Medlemmer i villreinforumet er ledere og nestledere i de fire samarbeidsorganene. Leder for forumet er Jan Olav Solstad, nestleder i Villreinutvalget for Rondane Nord. Torstein Storaas, nestleder i Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, er valgt som nestleder.

 

villrein.no - Heidi Vognild