NRK-dokumentar om skrantesjuke

I påsken ble dokumentaren "Villreinens siste vinter" sendt på NRK1. I programmet følger man både lokale jegere under den siste ordinære villreinjakta i Nordfjella på mange år, samt de statlig engasjerte jegerne under deres arbeid med å fjerne all rein i området.

Se filmen her: https://tv.nrk.no/program/DVSF65009017/villreinens-siste-vinter

villrein.no - Anders Mossing

Presisering frå Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd ang. saneringsplan for skrantesjuke

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Dei siste nyhende-meldingane i media om utspelet frå villreinnemnda i Nordfjella og Fjellheimen vedrørande den såkalla saneringsplanen for Nordfjella sone 1, er svært ”spissformulerte” og einskilde ting er direkte feil i fylgje sekretæren i villreinnemnda Siri Bøthun. For at folk skal få direkte informasjon publiserer me her ein link til brevet som er sendt Landsbruks- og matdepartementet datert 28. august.

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd etterlyser eit formelt vedtak med tilvising til lovverk om at denne villreinstamma skal takast ut i sin heilskap. Dei viser til at departementet har bedt om adaptivitet – adaptiv tilnærming til planen – det vil seie at ny kunnskap skal kunne påverke avgjerslene undervegs. Villreinnemnda ber difor om at ”det endelege vedtaket om fullstendig stammeavvikling inneheld ei opning for å endre planane dersom ny kunnskap tilseier at avviklinga likevel ikkje vil kunne føre til eit CWD-fritt villreinområde i framtida”. Med dette meiner dei at ein bør vente på testresultata frå andre villreinområde, Nordfjella sone 2, Hardangervidda m.m.

Villreinnemnda viser til at det i pressa har blitt framstilt som om avgjersla om stammeavvikling er endeleg avgjort. Dei etterlyser òg oppfylgjing av Mattilsynet si stadige understreking av ynsket om samarbeid og god dialog med lokale aktørar. Og dei understrekar at dersom det er rett at Landbruksministeren har fatta eit vedtak som er nedfelt i eit dokument, vil dei gjerne ha tilsendt ein kopi av dette dokumentet.

Les heile brevet her.

Nordfjella sett frå området ved Breistølen

Nordfjella sett frå området ved Breistølen

Oppfølging av villrein etter påvisning av prionsykdommen CWD

Etter at det i midten av mars 2016 ble påvist Chronic Wasting Disease (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde, har reinen blitt fulgt opp tett.

Villreinflokk på vinterbeite. Foto: Olav Strand

Villreinflokk på vinterbeite. Foto: Olav Strand

Miljødirektoratet sitt feltpersonell, Statens naturoppsyn (SNO), har hatt ekstra oppmerksomhet rettet mot villrein etter at det ble klart at den syke simla fra Nordfjella villreinområde var bærer av CWD. SNO skal felle dyr de mistenker er smittet av CWD og sende inn prøver til analyse. Det finnes ingen behandling mot CWD, og dyr som er smittet vil uansett dø av sykdommen. Det er derfor ønskelig å avlive syke dyr for å redusere smittefaren. Til nå er ingen villrein felt på grunn av mistanke om sykdommen.

For å kunne påvise CWD må de døde dyra undersøkes i laboratoriet. Ved avliving eller funn av døde villrein, sender SNO prøver til Veterinærinstituttet for undersøkelse, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet. 

I tillegg til eventuelt syke dyr, vil SNO i samråd med lokale villreinutvalg felle 10 villrein for å undersøke flere dyr. Miljødirektoratet har ingen indikasjon på at mange dyr er smittet, og de forventer heller ikke å finne CWD blant de 10 dyra som skal felles. Men dess flere dyr som blir testet, jo bedre oversikt over omfanget vil man få. Det er også foretatt CWD-prøver av enkelte villrein som er avlivet i forbindelse med tidligere vitenskapelige undersøkelser, det er heller ikke funnet spor av CWD hos disse.

Prøveresultatet fra den CWD-smitta simla i Nordfjella, viser ingen forskjeller i sykdommen i Norge, og den som finnes i Canada. Ifølge Veterinærinstituttet er det derfor grunn til å anta at CWD kan smitte mellom hjortevilt i Norge. Hjort som har dødd eller blitt påkjørt i nærheten av Nordfjella villreinområde, skal undersøkes.

Miljødirektoratet og Mattilsynet vil komme med nærmere informasjon til jegere i forkant av høstens jaktsesong.

 

Les mer om CWD hos Veterinærinstituttet.

 

Kilde: Miljødirektoratet

 

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel