Ferdsel og villrein i Forollhogna


Ferdsel og villrein

Våren 2014 ble det satt i gang et forskningprosjekt som skal se på menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna. Bruken av Forollhogna-området skal kartlegges etter ønske fra lokale organisasjoner, villreinnemnda og villreinutvalget.

Prosjektet styres av ei bredt sammensatt styringsgruppe, der Per Ousten i Forollhogna Villreinnemnd er leder. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er faglig ansvarlig, og Villreinsenteret på Hjerkinn har sekretariatsfunksjon. Prosjektet skal gå fram til og med 2016.

Hovedmålet med prosjektet er, i følge prosjektbeskrivelsen, å få til en form for vinn-vinn situasjon og dialog mellom aktørene som er knyttet til villrein og folks bruk av området. Dette kan gjøres ved å stimulere og kanalisere friluftsliv og turisme til områder som i mindre grad er sårbare for villrein, gi brukerne økt kunnskap om villreinen som sårbar art og viktig kulturbærer, og samtidig skjerme enkelte kjerneområder for villreinen mot videre tilrettelegging og bruk.

ForollhognaDenne.jpg

Dokumenter

Prosjektbeskrivelse

Referat fra oppstartsmøtet 30.1.2014

Referat fra styringsgruppemøte 8.4.2014

 

Kontakter

Faglig ansvarlig: Vegard Gundersen, NINA. E-post: vegard.gundersen@nina.no

Sekretariat: Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord. E-post: ingrid.nerhoel@villrein.no

Jegerundersøkelse

Siden 2007 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med villreinutvalget i Forollhogna forsøkt å dokumentere vektutviklingen i villreinstammen. Overvåkingsmaterialet viser en betydelig vektnedgang - cirka 20 prosent - hos samtlige kjønns- og aldersgrupper siden 1980.

Det er flere forhold som kan forklare vektnedgangen i Forollhogna, både beiteforhold, selektiv jakt og sekundære effekter av jakt, eksempelvis morløse kalver etter jakt; faktorer alene eller i samvirkning.

I Forollhogna har den lokale forvaltningen og jegerne på systematisk vis samlet detaljerte jaktdata gjennom mange år. Forollhogna er et område som er kjent for å ha ei presis bestandsforvaltning, gode og lange dataserier, høg fellingsprosent og høgtytende dyr i god kondisjon. Forollhogna er også det villreinområdet hvor jegerne er flinkest til å levere inn kjever og vektdata på felte dyr.

For å øke kunnskapen om jaktforvaltningen av villrein har NINA valgt å bruke Forollhogna som studieområde for undersøkelser som fokuserer på jakt og jakteffekter.

I den sammenheng er det to hovedproblemstillinger som skal besvares:

1. Hvilken evne og mulighet har bestandsforvatningen til å regulere veksten i villreinbestandene?

2. Har jakta langsiktige (og utilsikta) effekter på villreinstammene som påvirker dyras vitalitet (slaktevekt og reproduksjonsevne), og kan slike forhold forklare hvorfor dyrene i Forollhogna har gått ned så mye i vekt?