tolga østfjell villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på 453 km².
  • Hele området ligger i Tolga kommune i Hedmark fylke.

Tolga Østfjell er et fjellparti som strekker seg mellom dalføret Hodalen – Øversjødalen i Øst og Glomma i Vest. Området ligger i Tolga kommune, og grenser mot Rendalen i sør. Det er derfor stor utveksling av dyr mellom disse to områdene. Rendalen har ikke status som villreinområde, men det er heller ingen regulær tamreindrift der. Totalt i de to områdene er det i overkant av 2000 vinterdyr. Det er rike lavressurser i området, og naturgrunnlaget er godt egnet for rein.

nATURGRUNNLAGET

Området ligger i skillet mellom sparagmitt og kambrosilure bergarter. Det betyr at det er store variasjoner i beitekvaliteten. I sparagmitt områder er det næringsfattig jordsmonn, noe som fører til mindre artsrikt beitegrunnlag.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: ukjent

Felte og tillatt felte dyr 1986-2015:

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

fagartikler

 

 

villreinnemnda

Tolga viltnemnd

 

villreinutvalget

Leder: Terje Sandberg Hodalen, 2540 Tolga. 
Tlf.: 913 00 952. Epost

Sekretær: Ola Petter Sønmør, Øversjødalen, 2540 Tolga.

villreinjakt 2018

Last ned informasjonsfolder (PDF)

(optimalisert for print/bretting)