fjellheimen villreinområde


FAKTA

  • Villreinområdet har et samlet tellende areal på ca. 1705 km².
  • Omfatter seks kommuner (Voss, Vaksdal, Modalen, Aurland, Vik og Høyanger) i to fylker (Hordaland og Sogn og Fjordane).

Reinen i Fjellheimen er et eksempel på en bestand, i et kystnært fjellandskap, som til tross for svært små vinterbeiter er i godt hold. Mange gamle fangstgraver tyder på at det her har vært villrein også i tidligere tider. Gunstig topografi og stedvis svært gode barmarksbeiter, bidrar antakelig til villreinbestandens gode kvalitet. Reinen er og har vært en nøkkelart i Fjellheimen i det meste av perioden etter siste istid.

 

NATURGRUNNLAGET

De kystnære fjellområdene er svært snørike, men nedbørsmengden avtar sterkt østover. Vinterbeitene representerer ca. 10 % av terrenget, mens sommerbeitene er svært rike. Enkelte lavkledde rygger finnes ut mot Nærøyfjorden og Stalheim.

Landskapet er kupert og har i sine høyere områder snøfonner som i de varme sommerperiodene gir godt vern mot insektplagen. Fjellandskapet er kupert, og reinen finner mange gode terrengkvaliteter. Det gjelder også snøfonner som vern mot insekter i de varmeste periodene om sommeren. Området har også mye snøleier med frisk og verdifulle sommerbeiter. Mye nedbør og variert topografi gir gode sommerbeiter. Vinterbeitene er naturlig utbredt i de mest nedbørsfattige områdene i øst og sørøst, og består av flekkvis fordeling av lav og grøntbeiter.

 

bestandsforvaltning

Mål vinterstamme: 500

Felte og tillatt felte dyr 1986-2015: 

Detaljerte fellingsresultater: se SSB

Tellinger: kontakt villreinutvalget

Villreinjakt 2016 (folder pdf)

Villreinjakt 2015 (folder pdf)

fagartikler

NINA Rapport 411 "Villreinen i Fjellheimen - Status og sårbare habitat" (pdf)

NINA Rapport 920 "Vikafjellet i Fjellheimen villreinområde - villrein i høve til nye utbyggingsplanar" (pdf)

 

villreinnemnda

Nemndas egen underside

 

villreinutvalget

Leiar: Arne Nesheim, Eksingedalsvegen 2536, 5728 Eidslandet. Mobil:  951 52 738. Epost

Nestleiar: Dagfinn Flæte. Mobil:  907 76 441 Epost  

Sekretær: Hildegunn Mugås. Mobil: 971 68 351 Epost

Kasserar: Frank Bu. Mobil:  907 95 571 Epost  

Styremedlem: Erling Vangsnes. Mobil: 906 4 6825 Epost 

 

Last ned:

Interkommunal kommunedelplan for
Fjellheimen villreinområde
2016 – 2027

Felling 2016 (pdf)

Årsmelding 2015 (pdf)

Bestandsplan for Fjellheimen villreinområde 2016 - 2018 (pdf)