79 ønsker jobb som naturveileder ved Villreinsenteret på Hjerkinn

Etter at Norsk villreinsenter lyste ut to nye stillinger som naturveiledere ved Villreinsenteret på Hjerkinn, har det strømmet på med søknader. Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene.

Totalt kom det inn 79 søknader, hvorav mange med både relevant utdanning og erfaring.

Raymond Sørensen, daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn forteller at den store interessen for stillingene er svært gledelig og at det kom enda flere søknader enn hva han hadde forventet. I tillegg til at dette selvfølgelig er attraktive jobber i seg selv, viser det også at det er blitt populært å jobbe på Hjerkinn. Villreinsenteret har nå jobbet godt i 10 år og det er ingen tvil om at Villreinsenteret er blitt lagt merke til, noe som betaler seg nå når vi søker etter nye folk, konstaterer Sørensen.

Sentrale arbeidsoppgaver for naturveilederne vil blant annet være naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper. Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.

Sørensen forventer at ansettelsene blir avklart i oktober.

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

 

Status på skrantesjukekartleggingen

Villreinjakta har nå pågått noen uker, og flere lurer på hva status er for skrantesjukekartleggingen. Over 1200 prøver er så langt testet under villreinjakta 2017. Det er til nå kun funnet to positive tilfeller, der begge er villrein fra Nordfjella sone 1.

Miljødirektoratet har laget en oversikt over prøver tatt i de ulike villreinområdene. Tabellen under viser antall prøver registrert per 7. september 2017.

*Ingen av disse prøvene er registrert i Sett og skutt. Hvilket område prøven kommer fra er derfor antatt basert på hvilken villreinnemnd merkelappen er sendt til. Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas

Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Det jobbes med å tilrettelegge Hjorteviltregisteret sin oversikt over CWD-prøver slik at prøver som jegere har registrert via Sett og skutt også blir inkludert i denne statistikken. Dette vil gi bedre oversikt over kartleggingen i Norge.

Har du levert skrantesjukeprøve, søk opp svaret på prøven med Hjorteviltregisteret sin søkefunksjon.

Trenger du hjelp til å registrere prøven på Sett og skutt, kontakt Naturdata på support@naturdata.no 
eller telefon 74 33 53 10.

Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

Illustrasjonsfoto. Prøvetakingsutstyr der jegerne selv skal ta hjerneprøve.

 

Kilde: Miljødirektoratet v/Kari Bjørneraas kari.bjorneraas@miljodir.no

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel

 

Landslinja for natur- og miljø har vært på reinsjakt

Elevane i 1. klasse ved Landslinja for Natur- og miljø ved Rjukan vidaregående skole fekk i haust eit tilbod om reinsjakt i Skarfjell innafor Kalhovd turisthytte. Dette førte til at heile klassa drog til fjells i tre dagar.

Hovudlærar Ane Guro Moen. Foto: Kjell Bitustøyl

Hovudlærar Ane Guro Moen. Foto: Kjell Bitustøyl

Landslinja for Natur-og miljø ved Rjukan vidaregåande skule driv på tredje året. Dei held til på Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu der også Norsk Villreinsenter Sør (NVS) er lokalisert. NVS står for undervisninga på landslinja saman med Høgskolen i Sørøst-Norge. Ane Guro Moen frå Rjukan er leigd inn av Norsk Villreinsenter som lærar for 1. klassingane. Ho er utdanna naturforvaltar med praktisk pedagogikk i tillegg og underviser blant anna i høgfjellsøkologi som er eit viktig fag fyrste året. Ane Guro har nærast vakse opp på fjellet ettersom far hennar i mange år har drive firmaet "Fjellhest" som held til på Kalhovd.

1. klassingane kjem for det meste frå Tinn, medan ein på dei andre trinna har meir blanding, fortel Ane Guro. Ho seier at fjellturen dei nyleg har vore på er ein av to-tre slike turar dei har i løpet av eit skuleår. I år var jakt ein viktig del av opplegget. Og for to år sidan var klassa med på eit liknande opplegg. No fekk dei tilbod frå Tinn kommune om reinsjakt i Skarfjell innafor Kalhovd. Dei var tre lærarar med og klassa blei delt i to grupper, ei gruppe som drog på reinsjakt og ei gruppe som konsentrerte seg om planter, biologi m.m. Overnattinga skjedde i lavvo i nærleiken av Graveidet, ein kjent kryssingsplass for reinen før oppdemminga.

Middagstid. Fra venstre: Jan Erik Larsen (lærer og jeger), Kristin Soldal, Sunniva Rausand, Henrik Engen Ødegård, Truls Grindalen Stang, William Sønstebø, Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen. I midten: friluftslivveileder Jørgen Aamot. Foto: Ane Guro Moen

Middagstid. Fra venstre: Jan Erik Larsen (lærer og jeger), Kristin Soldal, Sunniva Rausand, Henrik Engen Ødegård, Truls Grindalen Stang, William Sønstebø, Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen. I midten: friluftslivveileder Jørgen Aamot. Foto: Ane Guro Moen

Jegerane måtte lenger inn, til Skarfjellhytta. "Men årets jakt blei utan resultat, dyra var lenger vest i år", fortel Ane Guro. Slik er det å vera jeger, også ei erfaring. For to år sidan derimot då blei det felt dyr.

Så fekk dei prøve seg som fiskarar, for ein grunneigar i området hadde gjeve dei lov til det, men heller ikkje dette gav resultat. "Det blei reinsdyrkarbonader me hadde med oss som blei løysinga denne gongen," seier Ane Guro.

Laureen Wakera Mbogoh prøver fiskelykka for første gong. Foto: Ane Guro Moen

Laureen Wakera Mbogoh prøver fiskelykka for første gong. Foto: Ane Guro Moen

Likevel var dette eit opplegg som elevane var svært godt fornøgde med. Dei fekk erfare naturforvaltning i praksis, til dømes at det ikkje berre er å reise ut i naturen og hente heim kjøt og fisk. Dei fekk òg oppleve korleis det er å vera ute i all slags vêr og ikkje minst: Ane Guro legg vekt på at den sosiale sida ved eit slikt opplegg i oppstarten på eit skuleår er svært viktig. Klassa blir sveisa saman på ein annan måte enn gjennom klasseromsundervisninga. "Det at ein søv og har måltida saman ute i naturen, gjer at elevane blir betre kjent med kvarandre, og det er positivt", seier Ane Guro Moen.

Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen nyter solnedgangen ved Graveide (basecampen). Foto: Ane Guro Moen

Laureen Wakera Mbogoh og Mumbi Wanyoike Mork Dalen nyter solnedgangen ved Graveide (basecampen). Foto: Ane Guro Moen

 

villrein.no - Kjell Bitustøyl

Hugs å registrere CWD-prøver på www.settogskutt.no !

Villreinjakta er godt i gang og det same er innsamlinga av CWD-prøver frå felte rein. Frå Hardangervidda hadde Veterinærinstituttet ved månadsskiftet august/september så langt motteke 300 prøver, men berre 187 av desse var då registrert på nettsida www.settogskutt.no.

Dette kan truleg ha opphav i ei mistyding ved informasjonen som blei sendt ut og gitt i møta i forkant av jakta. Det var då sagt at det var tilstrekkeleg å fylle ut merkelappen og sende denne saman med prøvene til Veterinærinstituttet. Det korrekte her skal vera at jegeren beheld merkelappen og sjølv registrerer prøva med strekkode, direkte på nettsida www.settogskutt.no etter at prøva er sendt inn.

Jegerane oppmodast difor no til å fylle ut merkelappen som anvist (for meir info sjå www.villrein.no/cwd) og registrere den innsendte prøva på «sett og skutt» så snart som råd etter postlegging!

Dette er viktig for å så raskt som råd kunne kople jeger og det felte dyret, i tilfelle positivt prøveresultat. I så fall vil veterinærinstituttet raskt ta kontakt med den aktuelle jeger for innhenting av kjøt samt påvising av fellingsstad.

Settogskutt.no

 

villrein.no - Lena Romtveit

 

Presisering frå Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd ang. saneringsplan for skrantesjuke

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Lars Nesse, leiar i Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd. Foto: Kjell Bitustøyl

Dei siste nyhende-meldingane i media om utspelet frå villreinnemnda i Nordfjella og Fjellheimen vedrørande den såkalla saneringsplanen for Nordfjella sone 1, er svært ”spissformulerte” og einskilde ting er direkte feil i fylgje sekretæren i villreinnemnda Siri Bøthun. For at folk skal få direkte informasjon publiserer me her ein link til brevet som er sendt Landsbruks- og matdepartementet datert 28. august.

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Siri Bøthun, sekretær i Villreinnemnda. Foto: privat

Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd etterlyser eit formelt vedtak med tilvising til lovverk om at denne villreinstamma skal takast ut i sin heilskap. Dei viser til at departementet har bedt om adaptivitet – adaptiv tilnærming til planen – det vil seie at ny kunnskap skal kunne påverke avgjerslene undervegs. Villreinnemnda ber difor om at ”det endelege vedtaket om fullstendig stammeavvikling inneheld ei opning for å endre planane dersom ny kunnskap tilseier at avviklinga likevel ikkje vil kunne føre til eit CWD-fritt villreinområde i framtida”. Med dette meiner dei at ein bør vente på testresultata frå andre villreinområde, Nordfjella sone 2, Hardangervidda m.m.

Villreinnemnda viser til at det i pressa har blitt framstilt som om avgjersla om stammeavvikling er endeleg avgjort. Dei etterlyser òg oppfylgjing av Mattilsynet si stadige understreking av ynsket om samarbeid og god dialog med lokale aktørar. Og dei understrekar at dersom det er rett at Landbruksministeren har fatta eit vedtak som er nedfelt i eit dokument, vil dei gjerne ha tilsendt ein kopi av dette dokumentet.

Les heile brevet her.

Nordfjella sett frå området ved Breistølen

Nordfjella sett frå området ved Breistølen

Ledige stillinger som naturveiledere - SØKNADSFRIST 20. AUGUST

Til Norsk villreinsenter på Hjerkinn søker vi to Naturveiledere i 100% fast stilling

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene
 • Formidle naturkunnskap i bred forstand
 • Utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell
 • Stå for kursvirksomhet og tilrettelegging
 • Delta i villreinsenterets samlede virksomhet og oppgaveløsning
 • Skoleverket og reiselivet vil være viktige målgrupper for naturveiledningen ved villreinsenteret.


Vi søker etter personer som har:

 • Interesse for og helst erfaring fra naturveiledning
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med informasjonsfag/pedagogikk og/eller naturvitenskaplige fag i fagkretsen
 • Gode evner til samarbeid, nettverksbygging og til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode språkkunnskaper


Vi kan tilby:

 • 100% fast stilling, med arbeidsplass ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn i Dovre kommune
 • En utfordrende og spennende jobb knyttet til fjellet
 • Et godt og allsidig fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode betingelser, inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

 

For mer informasjon, kontakt daglig leder på Hjerkinn Raymond Sørensen, tlf. 91623715.

Søknad med CV sendes post.nord@villrein.no eller Norsk villreinsenter, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn.

 

Søknadsfrist er 20. augsut 2017

 

Utlysningstekst i pdf-format kan lastes ned her.

 

villrein.no - Ingrid Nerhoel

Husk påmelding til Jubileumskonferansen 18.-19. september 2017

Ei skoleklasse går i følge med naturveiler opp til viewpoint SNØHETTA. Foto: Erik Ydse, SNO.

Ei skoleklasse går i følge med naturveiler opp til viewpoint SNØHETTA. Foto: Erik Ydse, SNO.

Stiftelsen Norsk villreinsenter og Miljødirektoratet har gleden av å invitere til konferanse 18. og 19. september 2017. Hovedtema for konferansen er «Verdiskapning knyttet til villreinfjellet».

Konferansen vil markere Norsk villreinsenters 10-årsjubileum og den formelle åpningen av to europeiske villreinregioner. Konferansen vil finne sted på viewpoint SNØHETTA på Hjerkinn og i Oppdal.

 

Invitasjon med program og informasjon finner du her.

 

Program (revidert pr. 16/8-2017)

Mandag 18.september

Sted: Norsk villreinsenter Nord og viewpoint SNØHETTA, Hjerkinn

13:00 - 14:00:  Lunsj ved Norsk villreinsenter Nord (stående buffet)

14:00:  Buss til parkeringsplassen, fottur opp til viewpoint SNØHETTA

15:00 - 17:00:  Program på viewpoint SNØHETTA. Norges kanskje vakreste møtelokale – garantert powerpointfri sone. Møteleder/vertskap: Karl Baadsvik, styreleder Norsk villreinsenter

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

 • Åpning og velkommen
  v/direktør Ellen Hambro, Miljødirektoratet
 • Kunstnerisk innslag
 • Naturrestaurering
  v/Dagmar Hagen, Norsk institutt for naturforskning
 • To historier om Dovrefjell
  v/Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning
 • Bruk og vern på Dovrefjell – fra skytefelt til nasjonalpark
  v/Fylkesmann Sigurd Tremoen, Fylkesmannen i Oppland
 • Fra lokal ide til internasjonal suksess
  v/Jo Skorem, Norsk villreinsenter og Heidi Ydse, SNO
 • Snøhetta – arkitektur og landskap
  v/Snøhetta arkitekter
 • Åpning av to europeiske villreinregioner
  v/Statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima - og miljødepartementet
 • Kunstnerisk innslag

17:30:  Buss til Quality Hotel Skifer, Oppdal

19:30:  Festmiddag Quality Hotel Skifer. Festtale v/ Reidar Andersen, NTNU Vitenskapsmuseet.

 

Tirsdag 19.september

Sted: Quality Hotel Skifer, Oppdal

Møteleder: Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune og styremedlem i Norsk villreinsenter

08:30: «Villreinfjellet som verdiskaper» - et nytt verdiskapingsprogram. v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet

08:55: Norsk villreinsenter som attraksjon og motor i næringsutvikling. v/Torill Olsson, MIMIR

09:20: Villreinfangsten som verdensarv. v/Per Jordhøy, Norsk institutt for naturforskning

09:45 - 10:15: Pause

10:15: Bærekraftig reiseliv i villreinfjellet. v/Pål Medhus, reiselivssjef Geilo

10:40: Hjelp, byfolk inntar fjellet. v/Vegard Gundersen, Norsk institutt for naturforskning

11:05: Besøksstrategi – for å ta vare på både folk og villrein i Rondane. v/Raymond Sørensen, daglig leder Norsk villreinsenter Nord (tidligere nasjonalparkforvalter i Rondane)

11:30 - 12:30: Lunsj

12:30: Fjellets smaker beriker opplevelsen. v/Bernt Bucher-Johannessen, Hanen

12:55: DNTs virksomhet – aktuelle avbøtende tiltak knyttet til stier, turisthytter og ferdsel i villreinfjellet. v/Kjell Helle Olsen, Stavanger og Omegn Turistforening

13:20: Utfordringer med ferdsel på Hardangervidda. Endre Lægreid, leder av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

13:45: Horisont Snøhetta – "det hele fjellet". Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning / Norsk villreinsenter

14:10: Villreinfjella i 2030. v/Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

14:35: Avslutning og hjemreise

 

Praktisk informasjon

Foto: Autokamera, NINA.

Foto: Autokamera, NINA.

Reisealternativer:

Ankomst:
Tog fra Oslo kl. 08:02, ankomst Hjerkinn kl. 12:25
Tog fra Trondheim kl. 08:12, ankomst Hjerkinn kl. 10:29

Avreise:
Tog fra Oppdal kl. 15:05, ankomst Oslo kl. 20:04
Tog fra Oppdal kl. 17:06, ankomst Oslo kl. 22:04
Tog fra Oppdal kl. 19:05, ankomst Trondheim kl. 20:45

Det blir satt opp felles buss for transport fra Hjerkinn til Oppdal mandag ettermiddag.

Det er 1,5 km å gå fra parkeringsplassen opp til viewpoint Snøhetta. Ta gjerne med vindtett jakke og gode sko.

 

Priser:

Vi spanderer lunsj på dag 1.

Deltagelse begge dager:
Middag, frokost, lunsj dag 2 og overnatting i enkeltrom:   Kr. 1.500,-
Middag, frokost, lunsj dag 2 og overnatting i dobbeltrom: Kr. 1.200,-

Deltagelse en av dagene:
Dagpakke dag 1:  Gratis
Dagpakke dag 1, med festmiddag: Kr. 500,-
Dagpakke dag 2, inkl. lunsj: Kr. 400,-

 

Påmeldingsinfo:

Påmeldingsfristen gikk ut 15.august 2017, men vi har fortsatt noen ledige plasser igjen.
Vi ber derfor interesserte om å melde seg på så raskt som mulig. Her det «først til mølla»-prinsippet som gjelder.

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjemaet i følgende link: https://goo.gl/forms/0Xffs7rcrXPuITCP2

Spørsmål kan sendes til post.nord@villrein.no eller til Ingrid Nerhoel pr tlf.: 993 82 736.

 

Velkommen!

 

villrein.no / Ingrid Nerhoel